Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon A č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami žiadajú primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva na 13. januára 2009 s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI NA ÚZEMÍ SR

Výzvu na zvolanie podpísali  (10 poslancov)

Ing. Milan Gura – autor výzvy na zvolanie M-MZ

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Štefan Holeščák, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, Ing. František Privara, Mgr. Tomáš Urbaník