(O boji za obranu ľudskej dôstojnosti, života, rodiny a slobody)

Zdravotné zhromaždenie (WHO) prijalo rozhodnutie s názvom: SVET SPOLU. Rozhodnutím zhromaždenia sa zriaďuje aj medzivládny, vyjednávací orgán (INB), ktorý má navrhovať, prerokovávať dohovor WHO o prevencii, a pripravenosti, aj reakcie na ďalej reakcie na pandémie s cieľom prijatia podľa článku 19 ústavy WHO alebo iného ustanovenia ústavy, ak to INB považuje za vhodné. Otázka znie, či takto posilnená WHO pandémiou Covid-19 nevydala sa na cestu podriaďovať členské štáty pod WHO?

 

Posledné zasadnutie Medzivládneho vyjednávacieho orgánu prijal opatrenie WHO na prevenciu, pripravenosť a reakciu na pandémiu. Ide o osobitný orgán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý zverejnil zásady takzvanej „pandemickej zmluvy“. Znamená to predzvesť revolučných zmien v globálnom systéme zdravotnej starostlivosti. WHO si nárokuje právomoc vyhlasovať pandémie, určovať "vedeckú pravdu" a bojovať proti "dezinformáciám", a dokonca chce prinútiť všetky krajiny sveta, aby presunuli určitú časť svojich rozpočtov pod kontrolu WHO. Účinky tohto prelomu však pocítime všetci.

Zmena zmlúv WHO je ďalším ohrozením pre suverenitu štátov a účinnú zdravotnú politiku, ktorá bude viesť k tomu, že o vyhlásení lockdownu, zatváraniu škôl, kostolov, pracovísk a o obmedzení naplánovaných procedúr v nemocniciach budú rozhodovať úradníci WHO závislí od dotácií veľkých lobistov !? To si zaslúži „potlesk“ ... slzy nie do oči ale na jazyk ...

Štatistiky o počte nadbytočných úmrtí počas pandémie Covid-19 svedčia o tom, aké neúčinné je globálne a jednotné krízové riadenie zdravotníctva. Diverzifikačné prístupy krajín, ako sú Poľsko, Nemecko, Taliansko a Švédsko, dnes umožňujú výskumníkom identifikovať dobré a zlé reakcie na zdravotné riziká. Súhrnné údaje, ktoré zozbierala OECD, navyše ukazujú, že krajiny, ktoré sa riadili odporúčaniami WHO, nedokázali dobre zvládnuť úlohy spojené s ochranou svojich občanov pred smrteľnými následkami pandémie.

V závere roku 2021 sa poukazovalo, že pri riešení pandémie Covid-19 prebiehal súbežne proces konštitucionalizácie medzinárodného práva, v rámci ktorého medzinárodné organizácie, ako napríklad WHO, preberajú právomoci národných vlád na riadenie epidemického režimu prostredníctvom svojich nariadení.

Sporom vo WHO zostáva poznanie na neefektívne globálne riadenie pandémie Covid-19 a na potrebu, aby medzinárodné organizácie, ako je WHO, boli financované len členskými štátmi, a nie globálnymi korporáciami, ktoré vďaka tomu môžu na ne vyvíjať nátlak.

Väčšina stanovísk predložených v rámci konzultácie bola vyjadrením výrazného nesúhlasu s prenechaním kompetencií vlád WHO. Napriek tomu sa v novom projekte zmluvy opäť navrhuje mechanizmus centralizovanej koordinácie budúcich núdzových situácií v oblasti zdravia, ktorý by mala riadiť WHO.

V návrhu sa uvádza, že suverenita štátu môžu byť obmedzená, ak jeho rozhodnutia "poškodzujú jeho obyvateľov alebo iné štáty". Autori návrhu nevysvetľujú, kto a ako má definovať čo je to "poškodenie".

Projekt zahŕňa záväzky týkajúce sa boja proti dezinformáciám. Usmernenia WHO už v minulosti vytvárali podložie pre boj proti racionálnym hlasom lekárov. Cenzúra pod diktátom odborníkov WHO má teraz nadobudnúť silu zákona v celosvetovom meradle.

V závere dokumentu sa navrhuje vyčleniť časť hrubého domáceho produktu po vzore NATO všetkých krajín na medzinárodnú spoluprácu a pomoc v boji proti epidémii, teda na financovanie WHO.

Z analýzy vyplýva, že vytvorenie systému globálneho riadenia zdravotnej politiky podporuje EU, ktorá sa ho snaží využiť aj na to, aby prinútila suverénne štáty uznať koncepciu "sexuálnych a reprodukčných práv", medzi ktorými je aj "právo na interrupciu" !!

EU sa tiež snaží rozšíriť svoje právomoci v oblasti zdravotnej politiky. Tento cieľ môže podporovať nová stratégia spoločenstva v oblasti zdravia, ktorú EK prijala koncom minulého roka. Dokument, v ktorom sa uvádza „lepšie zdravie pre všetkých v meniacom sa svete“, obsahuje mnohé odkazy na kľúčovú úlohu WHO a vyzýva na vytvorenie „globálneho vedenia“ v oblasti zdravia.

EU navrhla zriadenie osobitného ústredného orgánu, ktorý by kontroloval vnútroštátne orgány v oblasti regulačných opatrení a zlepšovania zdravotnej politiky. Jej úlohou bude kontrolovať jednotlivé krajiny a budovať vzťahy so súkromným sektorom a sponzormi s cieľom vytvoriť nový medzinárodný finančný nástroj.

Súdne prípady, ktoré prebiehajú v súčasnosti môžu byť výstrahou pred následkami takýchto zmien. Ukazujú katastrofálne dôsledky slepého dodržiavania "noriem" a "usmernení", ktoré vylučujú citlivosť a profesionálnu nezávislosť.

Nová pandémická zmluva má dať do rúk WHO právomoc svojvoľne určovať "vedeckú pravdu" a zaviazať všetky krajiny, aby bojovali proti odporujúcim hlasom, ktoré sú ňou považované ako "dezinformácia".

Ak sa dnes suverénne krajiny nepostavia proti pokusom presadiť nad ich hlavami pandémický diktát expertov WHO, zajtra môžu stratiť kontrolu nad zdravotnou politikou svojich krajín.

Zdroj: en.ordoiuris.pl