(Deklarácii starostov k riešeniu niektorých problémov, ktoré ohrozujú činnosť výkonu správy) 

Občianska iniciatíva občanov miest a obcí Slovenska vyzýva Ivetu Radičovú a predsedov politických strán vznikajúcej koaličnej vlády aby medzi priority programového vyhlásenia v oblasti verejnej správy a samosprávy zaradili legislatívne úpravy v prospech dodržiavania zákonnosti, vymožiteľnosti práva a efektívneho nakladania s majetkom obcí.

Deklarácia bola prijatá starostami 20.6.2010 v Lúčkach pri Kremnici.

Po svoju dôležitosť je zverejnená v plnom rozsahu :

„ Vážená pani Iveta Radičová, vážení predsedovia politických strán vznikajúcej koaličnej vlády.
 
Vzhľadom na pretrvávajúce, prehlbujúce sa a neriešené problémy v územnej samospráve sa na Vás obracia Občianska iniciatíva občanov miest a obcí Slovenska v záujme posilnenia princípov právneho štátu so žiadosťou o zahrnutie riešenia týchto problémov do programového vyhlásenia tvoriacej sa vlády.

My, poslanci a občania  slovenských obcí, sa permanentne stretávame  s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú  nedokonalosť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

V niektorých  prípadoch, (obce Somotor, Zemianska Olča, Brunovce, Domaníky a ďalšie) napriek medializácii a využitiu všetkých dostupných právnych prostriedkov,  sa nedarí už roky bezprávny stav napraviť a prichádza k závažnému poškodzovaniu práv občanov,  zamedzovaniu realizácie  mandátu  obecných poslancov a vážnym stratám na obecnom majetku. Ani posledná novelizácia uvedeného zákona tento stav nevyriešila.
 
V oblasti Verejná správa a samospráva Vás prosíme zapracovať do programového vyhlásenia vlády túto tézu:

„Vláda sa zaväzuje vo volebnom období vzhľadom na závažné nedostatky vo fungovaní samospráv prijať príslušné legislatívne úpravy,ktoré v samospráve zabezpečia dodržiavanie zákonnosti, zlepšia vymožiteľnosť práva,zaistia prehľadné, účelné a efektívne nakladanie s majetkom obcí a podporia zvyšovanie odbornej spôsobilosti predstaviteľov samospráv.“

Konkrétne navrhujeme novelizovať zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, zákon 153/2001 Z. z. o prokuratúre a súvisiace predpisy.

Naša OI je pripravená aktívne spolupracovať s novou vládou na zreálnení fungovania samosprávy, ktorá čelí mnohým problémom, ktoré do dnešných dní buď neboli riešené, alebo boli riešené spôsobmi, ktoré veci možno viac poškodili, ako pomohli.
 
Našou jedinou a základnou snahou je podpora dodržiavania zákonov SR a dotvorenie funkčnej samosprávy v prospech občanov.

S úctou a nádejou,

prípravný výbor OI občanov miest a obcí Slovenska

Juraj Kukla, Brunovce, Vladimír Špánik, Vinodol (0903 785 260), Vanda Rybanská, Dunajská Lužná, Peter Bulla, Liptovský Trnovec,  Arpád Majoroš, Somotor, Jana Mikulášiová, Domaníky Lúčky pri Kremnici.“