Vážený pán primátor,

týmto listom sa na Vás obraciame ako podávatelia podnetov za zrušenie súdnych rozhodnutí v spore medzi mestom Čadca a Milošom M. - BISTRO SATELIT. Vďaka našej iniciatíve má mesto možnosť domáhať sa navrátenia majetku v hodnote cca. 200.000 Eur a lukratívnych pozemkov v centre mesta.

K tomuto zámeru ste mali zabezpečiť príslušné právne podania. Podľa našich informácií ste prípravu žaloby poveril JUDr. Vlastu Lehutovú, s čím nemôžeme súhlasiť. JUDr. V.Lehutová totiž dlhodobo vystupovala proti všetkým aktivitám na navrátenie majetku od M.M. Nesúhlasila ani s jedným podaním na Generálnu prokuratúru SR, odmietala sprístupniť rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, nepravdivo informovala o jeho obsahu a verejne negovala jeho pozitívny význam pre mesto.

Pre všetky tieto okolnosti považujeme Vaše  poverenie za neadekvátne a nevhodné rozhodnutie. Evokuje nedôveru a oprávnené obavy zo zmarenia pozitívneho výsledku mesta v budúcom spore. Mesto má totiž v žalobe napadnúť neplatnosť Dohody o urovnaní, teda úkonu, ktorý až doposiaľ JUDr. V.Lehutová intenzívne presadzovala a hájila.

Vážený pán primátor, o príprave žaloby proti M.M. rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe právnych analýz, ktoré stáli mesto vyše 13.000 Eur, a v ktorých sa konštatovalo, že ďalšie vedenie sporu vyžaduje kvalitné právne zastúpenie.

Zastávame názor, že Vami udelené poverenie túto požiadavku nespĺňa. Práve naopak, , vyvoláva pochybnosť o nedôslednom splnení rozhodnutia zastupiteľstva. Preto Vás týmto listom otvorene vyzývame na prehodnotenie Vášho prístupu k danej veci. Zároveň Vás vyzývame, aby ste zabezpečili kvalifikované právne zastúpenie mesta v spomenutom spore. Inak hrozí, že mesto majetok od M.M. reálne nezíska.

V Čadci dňa 26. Augusta 2010

skupina poslancov mestského zastupiteľstva
Mesta Čadca

v zastúpení Ing. Milan Gura


Otvorený list bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 8/2010