(inými očami 22.12.2010)

Národná rada Slovenskej republiky minulý týždeň schválila novelu zákona o majetku obcí a novelu zákona o majetku VÚC. Parlament okrem iného sprísnil uplatnenie výnimky z „dôvodu hodného osobitného zreteľa“.

Parlament touto novelou upravil ustanovenie, ktoré bolo do oboch spomínaných zákonov prijaté s účinnosťou od 1. júla 2009  a zaviedlo sprísnenie podmienok pre nakladanie s majetkom. Od júla 2009 totiž obce a VÚC môžu predávať a prenajímať svoj majetok iba súťažnými metódami minimálne však za znaleckú cenu a musia o tom vopred informovať verejnosť. Tieto striktné pravidlá sa však neuplatňujú  pri výnimkách uvedených v zákone.

Vyše ročná prax uplatňovania týchto pravidiel ukázala, že jedna z výnimiek, tzv. dôvod hodný osobitného zreteľa, bola pre mnohé samosprávy cestou pre obídenie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom. Na tento stav zareagovalo združenie Via Iuris návrhom zmeny príslušných ustanovení.

V  mnohých slovenských samosprávach  sa  stávalo bežnou praxou, že sa uplatnenie tejto výnimky dialo bez existenciu významného  dôvodu, ktorý by opodstatňoval predaj alebo prenájom majetku pod trhovú cenu.  Mohlo ísť teda napríklad o predaj kamarátovi starostu pod cenu, stačilo, ak sa na tom zhodli 3/5 prítomných poslancov. Inak povedané, niektoré obce považovali za takýto dôvod hocičo, neinformovali o prevode verejnosť vopred, len potrebovali nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov. Takéto uplatňovanie novely nebolo v súlade ani s doteraz platným zákonom.

„Spresnenie podmienok uplatnenia tejto výnimky, ktorú parlament minulý týždeň prijal, je rozhodne krok dobrým smerom. Uplatnenie tohto dôvodu má mať nepochybne charakter výnimky z pravidla a má sa teda uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov,“ povedala Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.

Minulotýždňová novela priniesla predovšetkým zvýšenie kvóra potrebného pre uplatnenie tejto výnimky. Bude teda potrebných 3/5 zo všetkých poslancov, nie iba z prítomných.

Zároveň výslovne ukladá povinnosť odôvodniť použitie tejto výnimky pri prevode alebo prenájme majetku. Toto bude významné najmä z dôvodu spätnej kontroly, či konkrétny dôvod bol skutočne dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Ďalšou dôležitou zmenou je, že obce budú musieť vopred informovať o prevode alebo prenájme majetku, ktorý má byť schvaľovaný na obecnom zastupiteľstve bez súťaže, dražby alebo pod znaleckú cenu práve z tohto dôvodu. Malo by sa tak predísť situáciám, kedy sa priamo na rokovaní zastupiteľstva vyskytli návrhy na prevod majetku a s odvolaním sa  na spomínanú výnimku došlo k prevodu majetku pod trhovú cenu.

Novela sprísňujúca uplatnenie výnimky nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Link: http://www.changenet.sk/?section=spr&x=518213#ixzz18iwiskJq