... aby zvíťazilo zlo, stačí, keď dobrí ľudia nebudú nič robiť

(Edmund Burke)


Webová stránka www.glasnak.sk má za cieľ kriticky poukazovať na veci verejne. Podľa odozvy, vlastne podľa počtu mailov, ktoré dostávam, asi zaujala. Medzi poslednými mailami boli dve otázky. Jednou bola, prečo v Čadci neexistuje diskusné fórum o veciach verejných? Zaujala ma prinajmenšom preto, lebo aj ja si kladiem túto otázku. Pri hľadaní odpovede som dal na papier pár myšlienok, čoho výsledkom je úvaha ani nie tak o diskusii, ako o odvahe, zodpovednosti a slove žiť v pravde ..... ktorí veria, že aj slušnosť v komunálnej politike je hodnota, za ktorú sa oddá bojovať.

Na otázku, či diskusia v meste, každý súdny človek odpovie kladne, ale ... ? V súčasnosti silnie nezáujem o veci verejné, plynúce spravidla od tých, ktorí dostali mandát vo voľbách.  Záujmy skoro alebo vždy smerujú k získaniu trvalého účelového vplyvu na rozhodovanie (k niečomu alebo k niekomu). Pamätajme si, spoločenské záujmy ešte väčšmi ako si to vieme predstaviť, spájajú aj nepriateľov.
 
Nezabúdajme, že moc (vrcholová, regionálna, miestna,  .... ) si veľmi dobre uvedomuje, že mať informáciu v pravý včas, je krok pred ostatnými. Žiadna moc nechce, aby jej niekto videl pod prsty a preto nemá záujem sa správať skutočne demokraticky !!! Lebo diskusia by mala znamenať stálu výzvu, že spoločným úsilím môžeme docieliť dobro, ktoré by sme ako jednotlivci nedosiahli.

Aby diskusné fóra mohli existovať, je potrebné, aby sa našli a nachádzali neformálne osobnosti, ktoré požívajú vo verejnosti autoritu a vedia sa orientovať vo verejnom priestore. Problémom je, že mnohé autority sa riadia heslom - je lepšie mlčať v kritike, ako byť horliví v kritike proti miestnej moci. A to sa nezmieňujem o tých, ktorí radi "prevracajú" kabáty, lebo to vedia s masami ... že by už vymreli?

Demokracia vo verejnom živote bez zodpovednosti, nie je demokracia. Demokracia je stály proces. Demokracia je taká, akú si vytvoria a uchránia tí, ktorí ju "stavajú" - občania, zároveň obyvatelia a voliči. Nezabúdajme, že skutočná demokracia je  budovaná zdola, v mestách a obciach a práve ona nám dovoľuje byť skutočnými občanmi, nie iba obyvateľmi jednorázovo použiteľní vo voľbách. Nechcem sa dožiť, že k voľbám budú chodiť iba kandidáti a ich rodinní príslušníci.

Nie sme s súčasnosti svedkami procesu, keď idei demokracie nastolené Periklanom v starovekých Aténach  sa mení na parti - demokraciu alebo sa buduje osvietenecká demokracia?
 

Ak nás stranícka propaganda presviedča, že vždy volič v konečnom dôsledku rozhodne vo voľbách je na omyle. V záujme straníckych "bojov" vždy až na prvom mieste sa mnohé skutočnosti nepovedia, alebo ak, tak diplomaticky, že národ nevie, čo chcel básnik povedať. Lebo tieto tiež skutočnosti by mohli poškodiť obraz tej alebo onej strany a to sa pred voličom nerobí.  V drvivej väčšine občan a súčasne volič nemá čas, ani potrebné informácie, ani schopnosti, aby analyzoval dobre vedené dezinformácie. Moc vie, že ryba vidí návnadu, ale nie háčik.

Pre rozvoj a prehlbovanie demokracie vo verejnom živote je dôležité, aby sa každý obyvateľ mesta v rámci svojich možnosti a schopnosti podieľal na veciach verejných, aby priebežne a aktívne prispieval k rozhodnutiam, ktoré by napomáhali mestu cez svoje orgány prijímať fundované  rozhodnutia.  Lebo  pasivita  obyvateľov mesta vedie k nezáujmu o veci verejné, a to stačí na to, aby zvíťazilo zlo, keď dobrí ľudia nebudú nič robiť. (viď nezáujem o komunálne voľby).

Demokracia ako voľna výmena myšlienok nie je možná bez slobodnej tlače a slobody prejavu zverejňovať názory pre utváranie  názorov na veci verejné. Je tu mnoho protirečení a protichodnosti vo vyslovenom slove a činoch.

-    Je správne, keď  sa "medové" predvolebné sľuby z volebného programu primátora neplnia ? Že by už neplatilo, sľubovať je pánske, držať sľub chlapské?

-    Je správne, keď sa pri analýze dvoch mienkotvorných novín, keď bočia od hlavných tém, ktoré "otriasajú" Slovenskom? Nesnažia sa umlčovať pravdu už nie riadenú z ideologického centra, ale auto cenzúrou vzťahu k niečomu a niekomu? ... alebo, že by noviny už nežili z inzercie?

-    Je správne, keď v novinách začnú z nadhľadu kriticky písať o téme, ktoré mesto necti ....a v ďalšom vydaní potom je to ako keby sa nič nestalo ? ... alebo, že by aj tieto noviny nežili z inzercie?

-    Je správne, keď zodpovedný pracovník MsÚ nekompetentné a vďaka svojej horlivosti koná tak, že poslancovi zastupiteľstva obštrukciou odmietne zverejniť odpoveď na primátorovu obhajobu jeho platu ? Má právo ON pracovník MsÚ posúdiť a rozhodnúť, či názor poslanca môže publikovať alebo nie? .. že by na priamy príkaz primátora? Čo na to ostatní poslanci, lebo dnes mne, a zajtra druhému zakáže zverejniť to , čo je nepríjemné vedeniu? Ak by to bola pravda, potom nie je to začiatok cenzúry? Zarazilo ma, že primátor, aby na zastupiteľstve vysvetlil ..... on mlčal, mlčal, mlčal ..... Že by platilo, kto mlčí, ten svedčí? (konalo sa 25.4.2008)

-    Je správne, keď  v Čadčane sa objaví rozhovor s jedným poslancom, keď s nim nikto nerobil rozhovor, ani rozhovor s ním nebol autorizovaný?  Asi je to nový moderný trend MsÚ informovať obyvateľov mesta? Lebo primátor, aby na zastupiteľstve vysvetlil ..... mlčal, mlčal, mlčal .....  (konalo sa 25.4.2008) .. a potom, neplatí múdrosť našich predkov, hlúposť môžeme zakryť iba mlčaním.

-    Je správne, keď petícia so 6743 podpismi za zriadenie cirkevnej školy na území mesta, nie je poslancami vzatá do úvahy?

-    Je správne, keď v rokoch  2002 - 2006 pri kauzách, ktoré "zviditeľnili" mesto bol najbližší spolupracovník bývalého primátora mesta a dnes "len vymenil" primátora a znova je najbližším spolupracovníkom, dnes už  primátora Ing.J.Vražela a znovu radí, radí, radí ...  ?

-    Je správne, keď verejnosti sa neustále predkladá tvrdenie, ktoré je polovičaté a neúplne, ktoré dostáva verejnosť do omylu?

-    Je správne, keď niektorí poslanci sa cítia nezávislí (a sebavedomí), ale pri hlasovaní konajú v rozpore so svojou nezávislosťou? Nie sú komparzom mocných? Nie je potom prirodzeným dôsledkom, že v zastupiteľstve menia účelovo bez diskusie všetko na obraz svoj? Nie je potom demokracia iba tam, kde mocní nemajú záujem?

-    Je správne, keď komisie zastupiteľstva účelovo vo väčšinovom zastúpení nominantmi koalície, a v konečnom dôsledku schvália si všetko čo chce koalícia?

-    Je správne, keď vedenie sa hrdí webovou stránkou mesta, a pre občana neznalého situácie vyhľadať uznesenie je neprehľadné a zložité  a tým prakticky hľadaná informácia pre neho je nulová?

-    Je správne, keď menovite hlasovania o uzneseniach ako kto hlasoval nie sú na webovej stránke mesta? Nie je to prejavom krátkozrakej "pštrosej" politiky?

-    Je správne, keď verejnosť má záujem o odvysielanie nezostrihaného záznamu zo zasadania mestského zastupiteľstva, a vedenie toto nezabezpečí?  Z vlastnej skúsenosti viem, aký je veľký záujem o tieto vysielanie v Kysuckej televízii. Význam je v transparentnosti toho čo sa na povie a kto to povie. Je pravda, že odrazu, ako "živou" vodou pokropení "mĺkvi" poslanci by sa stali horlivými rečníkmi. Aj napriek tomuto, vysielanie by vnieslo do verejného priestoru skutočný obraz úrovne poslaneckého zboru.

-    Je správne, keď koncepčné materiály a nariadenia po prerokovaní v rade mesta nie sú dané na webovú stránku mesta na verejnú diskusiu?

-    Je správne, keď sa odsúhlasia lukratívny pozemok pred hotelom Lipa hlboko pod trhovú cenu (800 Sk/m2) a vzápätí pár metrov od týchto pred Domom kultúry kúpi mesto  pozemok za premrštenú cenu za nie celkom vyjasnených okolnosti? Nie je tu silná indícia porušenia všeobecne záväzného právneho nariadenia?  

-    Je správne, keď časť poslancov sa zbavujú vlastných iniciatív, na úkor straníckej disciplíny, ktorá vedie  k uspokojovaniu a k pocitu neomylnosti? Nie je to krok k hromadeniu  chýb a k uspokojeniu sa? Človek (homo sapiens) nemá sa učiť na vlastných chybách?  Aj zastupiteľstvo v rokoch 2002 - 2006 si myslelo, že je dokonale a bez chýb, ale v konečnom súčte "vyrobilo" 110 mio Sk dlhov. Nemá každá moc snahu presadiť svoj názor? Nie je potom obava, že ak si moc zvykne, ma svoju "neomylnosť", uspokojí sa a chce viac a viac? Nestráca pri tom súdnosť? Nestáva sa tento proces nekontrolovateľný a začínajú problémy?

-    Je správne, keď niektorí poslanci v rokoch 2002-2006 mali svoje jasné vyprofilované postoje a tí istí poslanci svojimi názormi dnes stoja na opačnej strane (názorov)?  

-    Je správne, keď niektorí poslanci sa cítia slobodní vo svojom rozhodovaní, ale majú priame /nepriame prepojenie (pracovné miesto, rodinný príslušník) na MsÚ? Nie sú potom vo svojom poslaneckom výkone neslobodnými? Nepotláčajú svojim konaním každý seba menší náznak možnej nestrannej diskusie?

-    Je správne, keď dezinformácia (ako nositeľka moci?) zamlčuje podstatu problému (niekedy treba iba drobnosť) a verejnosť sa dostáva do omylu?

Druhou otázkou v spomínanom maile bolo, aký mám názor na aktivity jedného nemenovaného poslanca.

Všímam si všetko okolo seba čo súvisí s komunálnou politikou. Moje uvažovanie, konanie a hlasovanie ako nezávislého poslanca v zastupiteľstve je  transparentné. Všetci tí, ktorí sú čitateľmi mojej webovej stránky, dajú mi asi  v niečom za pravdu. Človeka hodnotím nie podľa slov, ale podľa toho ako koná, ako sa prejavuje vo verejných aktivitách,  napríklad aj ako hlasuje v zastupiteľstve.

Pre mňa je nepriateľné, ak nemenovaný poslanec hlasoval za zrušenie najstaršej základnej školy na ulici A.Hlinku a následne nepodporil zriadenie cirkevnej školy. Pri hlasovaní o plate primátora považujem za chybu, kto hlasoval ZA, čím neprejavil svoj  názor, ale prezentoval  dohodu koaličných poslancov pri potláčaní svojho názoru. Za chybu považujem aj to, kto bol prítomný na zasadaní zastupiteľstva (aj nemenovaný poslanec), ale nehlasoval, ale tiež kto nebol prítomný. V oboch prípadoch konali tak ako keby hlasoval ZA.

Možno niekto bude namietať, že vytrhávam niečo z kontextu. Ale práve pri zlomových hlasovaniach sa odhaľuje charakter. Ctím si slobodu občana, jeho potenciál nápadov v spojení so skúsenosťou a stálosťou v mravnosti, ale viem aj mnohé zo zákulisia komunálnej politiky, ktorá je nečistá a chamtivá. Takéto prostredie  potrebuje ľudí neslobodných, ktorí sú váhaví alebo vypočítaví alebo nie sú presvedčení o svojom hodnotovom a mravnom smerovaní.

Pokiaľ má byť potenciál spoločenského myšlienkového bohatstva prospešný, potom musí byť nezávislosť médií a právo sa slobodne vyjadrovať bez následkov nie výhodou slobody, ale jej zárukou.

Ak sa bude  považovať každá potrebná  informácia za prehrešok, potom demokracia  v meste bude stagnovať a seba lepšia snaha o demokratizovanie prostredia v meste sa bude strácať. Nie moc, ale demokracia spolu s etikou a zodpovednosťou je viac ako iba demokracia. Lebo tam kde nie je etika a zodpovednosť, tam je neslušnosť !!! a neslušnosť a demokracia to nejde spolu (aspoň nie medzi slušnými ľuďmi).

Ak jednotlivec vo svojom konaní uprednostňuje ľubovôľu a egoizmus ako stálu pracovnú metódu, je to začiatok potláčania základov demokratického systému. Ak ešte naviac v jeho správaní prejavuje sa uctievanie a užívanie si povrchnosti zážitkov zo života, vtedy demokracia je ako meditovať o prospešnosti letného snehu .......

Očakávania obyvateľov sú veľké, ale urobiť niečo preto ...to už nie je také jednoznačné. Aj napriek tomu verím,  že občiansky vzdor proti praktikám (vrcholovej, regionálne, miestnej, ...) moci bude silnieť tak, aká bude silnieť túžba občanov po slobode, ale aj túžba po slobode slova a potom diskusia o veciach verejných sa môže rozvíjať a skvalitňovať. Časový horizont ale neviem odhadnúť.