Rok 2020 Matica slovenská vyhlásila za Rok národnej identity. Zároveň je to rok konanie volieb, ktoré môžu byť vďaka „veľkorysému“ volebnému programu v časti kultúra politickej strany ZA ĽUDÍ hrozbou, ak nie likvidáciou najstaršej slovenskej národnej kultúrnej inštitúcie, tak aspoň jej oklieštenie právomoci. 

 

Matica položila základy národnej vedy, knižníc a múzejníctva. Bola, je a verme, že bude naďalej symbolom slovenského národa a jeho existencie.

Matica slovenská zohrávala pri formovaní národnej a občianskej spoločnosti v 19. a 20. storočí nezastupiteľnú úlohu a má zásluhy na formovaní modernej slovenskej demokracie. Poslaním MS je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Cieľom Matice slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, pričom napomáha ich rozvoj.

Pred voľbami ako blesk z jasného neba zasiahlo Slovensko správa, ktorá nenechala pokojným každého Slováka, pre ktorého samostatnosť a zvrchovanosť spoločne so štátnymi symbolmi  - štátnym znakom, štátnou vlajkou, štátnou pečaťou a štátnou hymnou sú prejavom národnej hrdosti.

Program politickej strany Za ľudí uvádza, že zmodernizuje existujúcu legislatívu a zbaví ju ideologických nánosov (zákon o Matici slovenskej, o štátnom jazyku, o umeleckých fondov). Je poľutovaniahodné, že za týmto sa odhaľuje v plnej politickej nahote práve A.Kiska.

Pripomeňme zlomové roky v histórii Matice slovenskej a pripomeňme si, pre koho bola Matica slovenská tŕňom v oku a kto mal záujem na jej obnove.  

1875 Uhorská vláda zakázala činnosť Matice slovenskej. Zhabala jej všetok majetok, finančnú základinu Matice roku 1885 poskytla Uhorsko-krajinskému slovenskému vzdelávaciemu spolku (MTKE), zbierky porozdeľovala do župných múzeí. Pokusy o obnovenie činnosti MS boli neúspešné. Pokračovali v nej však iné spolky s celonárodnou pôsobnosťou, najmä Živena (1869), Kníhtlačiarsky účastinársky spolok (1870), Spolok sv. Vojtecha (1870), Slovenský spevokol (1872) a Muzeálna slovenská spoločnosť (1893). Činnosť Matice slovenskej bola v roku 1919 obnovená. Tento proces sa začal vydaním dekrétu V.Šrobára 1.januára. Matica nadviazala na predchádzajúcu prácu, začala budovať členskú základňu a zakladať vedecké odbory. Zriadila aj Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, knižnicu a archív.

1948 Komunistický režim znárodnil Neografiu. V rokoch 1949 – 1953 politické orgány postupne zobrali Matici slovenskej vedeckú prácu, rozpustili jej členskú základňu a inštitúciu zredukovali na ústredie osvetovej práce. Dovtedajšiu matičnú vedeckú činnosť presunuli do príslušných ústavov Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

1967 V auguste 1967 zavítal do Martina a Matice slovenskej prezident A.Novotný. Vedelo sa o ňom, že Slovákov nemal rád. Pri návšteve Matice ho údajne rozhnevali požiadavky jej správcu na uvoľnenie možnosti stykov so zahraničnými Slovákmi. Prezident sa počas debaty rozčúlil, odišiel a odmietol pritom prijať pripravené dary. Prijať dary od Matice zakázal i svojej manželke. Obvinil zástupcov Matice slovenskej z buržoázneho nacionalizmu.

V pozadí s bojom s Maticou bol mocenský boj medzi Dubčekom ako reformným komunistom a ním ako dogmatickým konzervatívcom. Ak by neprišiel rok 1968, Matica by to pravdepodobne mala spočítané.

1968 Politické uvoľnenie v spoločnosti prinieslo nádej aj na oživenie pôvodného poslania Matice slovenskej vrátane znovu obnovenia jej členskej základne a rozvoja starostlivosti o zahraničných Slovákov. Tento nádejný proces trval len krátko a bol zastavený v tzv. normalizačnom procese.

1990 V dňoch 10.–11.augusta sa konalo valné zhromaždenie v Martine. Mnohí bývalí pracovníci, členovia a priaznivci sa opäť prihlásili k Matici slovenskej. Minister kultúry odvolal jej komunistické vedenie a  dočasným vedením Matice poveril Viliama Grusku. Na valnom zhromaždení zvolili za predsedu MS Ing. Jozefa Markuša, DrSc.

2000 Národná rada Slovenskej republiky schválila tzv. knižničný zákon, ktorý bez účasti Matice slovenskej pripravil vtedajší minister kultúry M.Kňažko. Zákon poškodil Maticu slovenskú a negatívne zasiahol do jej činnosti na viacero rokov. Musela opustiť sídelnú budovu v Martine na Hostihore, ale aj historicky prvú budovu – obidve pripadli do správy Slovenskej národnej knižnice.

2020 (čo bude po voľbách)?

Je zarážajúce, že (niektoré) politické strany vo svojich volebných programoch prezentujú úsilie okliešťovať alebo až na hrane likvidovať už tak nepostačujúce inštitucionálne či finančné nástroje podpory kultúry, literatúry a umenia, znižovať stavy odborných pracovníkov kultúrnych inštitúcií, ale aj podmienky tvorby spisovateľov a umeleckých tvorcov (likvidácia umeleckých fondov, ktoré podporujú tvorivosť).

Zostáva veriť, že programy politických strán ako základ pre zostavenie programového vyhlásenia novej vlády, zachová sa kontinuita slovenskej kultúry a kultúr národnostných menšín a ich tvorcov. Verme, že programové predvolebné „balóniky“ od niektorých politických strán zostanú v šuplíku na večnosť.