Zavedenie covid pasu vyvoláva u nás diskusiu. Tí ktorí sú presvedčení o správnosti očkovania, dajú sa zaočkovať. Sú aj takí, ktorí váhajú, časť z nich sa dá po čase tiež prehovoriť . Tí, ktorí nesúhlasia s očkovaním, považujú očkovanie za šikanu či poníženie, zdôrazňujú, že očkovanie by malo byť dobrovoľné, ktoré, nebude robiť z časti Európanov, hlavne tých, ktorí sa k očkovaniu vôbec nedostavili, občanov druhej kategórie.

Covid pas prináša veľa nejasností a nezodpovedaných otázok pri  ochrane súkromia jednotlivca. Pri nakladaní s osobnými údajmi, ako je napríklad informácia o prekonaní covidu, testovaní, ale aj samotnom očkovaní, bude musieť byť zabezpečená najvyššia ochrana obyvateľov EÚ.

Možno práve teraz je dobre si pripomenúť 240.výročie zrušenia nevoľníctva u nás. Niektorým sa možno vyjasni, či codis pasy sú tým pravým orechovým.

1.novembra 1781 bol v ruských a českých krajinách (v roku 1785 aj v Uhorsku) vydaný tzv. Patent o zrušení nevoľníctva. Na základe neho bolo zrušené nevoľníctvo a bolo nahradené miernejším stavom, a to poddanstvom. Na základe toho neboli poddaní priamo závislí na vrchnosti, či už šľachtickej alebo cirkevnej. Táto zmena tiež znamenala, že poddaní nepotrebovali súhlas vrchnosti, keď sa chceli odsťahovať z panstva, keď chceli uzavrieť manželstvo s osobou, ktorá žila mimo panstva, alebo keď chceli, aby sa ich deti vyučili v nejakom remesle, alebo ich chceli dať študovať, vznikla možnosť dedenia sedliackej usadlosti a zamedzilo sa drobeniu pozemkov. To predtým bez súhlasu nesmeli urobiť. Z poddanstva bolo možné sa vykúpiť.

Nepriamym dôsledkom tohto patentu bol nárast vzdelanosti, pretože oveľa viac ľudí mohlo slobodne študovať, a taktiež nárast podnikateľskej činnosti, pretože roľníci mohli odísť do miest, kde sa zamestnali v továrňach, čo výrazne podporilo priemyselnú revolúciu    

Spomínam si, ako v škole sme sa učili, že nevoľník nemohol cestovať bez súhlasu vrchnosti. Konzervatívci  deklarujú, že „vrchnosť“ o súhlas žiadať nebudú. Tvrdia, že očkujú sa preto, aby neochoreli, a nie preto, aby mohli niečo, čo bolo ešte včera samozrejmosťou.