(SLOVENČINA NAŠA)

V JAZYKOVÝCH TESTOCH NA NAŠICH STREDNÝCH ŠKOLÁCH DOSIAHLI ICH ÚČASTNÍCI
NAJLEPŠIE ZNALOSTI Z ANGLIČTINY, NA DRUHOM MIESTE SA UMIESTNILA NEMČINA A
KATASTROFÁLNE DOPADLA SLOVENČINA. ŠTUDENTI MAJÚ TRI HODINY TÝŽDENNE

SLOVENČINU A ŠESŤ HODÍN ANGLIČTINU.


RODNÝ JAZYK SME POMYSELNE ŠMARILI DO KÚTA, SILNEJÚ TLAKY NA TO, ABY JEHO
ZNALOSŤ NEBOLA  ROZHODUJÚCA PRI NÁSTUPE NA VYSOKÚ ŠKOLU, DO ZAMESTNANIA.

TENDENCIE ZJEDNODUŠOVAŤ HO, SPRIMITÍVŇOVAŤ A ZAMOROVAŤ NADUŽÍVANÍM VULGARIZMOV SA
PROPAGUJÚ HLAVNE CEZ MASMÉDIÁ.

„ODBORNÍCI" STÁLE VIAC UVAŽUJÚ NAD TÝM,  ABY SLOVENČINA AKO PREDMET VYPADLA
SPOMEDZI MATURITNÝCH PREDMETOV, ABY  SA PRE ĎALŠIE VZDELÁVANIE A POUŽÍVANIE
V PRAXI UKÁZALA AKO ZBYTOČNÁ.

ČIŽE „TA POHOĎ TÚTO HANDRU, ODEV VETCHÚ, DO KTOREJ HRIECH JE HALIŤ
POMYSLY!"

TREBA SA ÚDAJNE NAUČIŤ MYSLIEŤ A VYJADROVAŤ HLAVNE V CUDZOM  JAZYKU,
SLOVENČINA BUDE ČASOM DOBRÁ LEN DO KUCHYNE ALEBO DO MAŠTALE.
OSTANE REČOU OTROKOV V SRDCI EURÓPY A POTOM UŽ ANI TOU NIE, LEBO AJ PRI
MONTÁŽNOM PÁSE BUDE TREBA HOVORIŤ ANGLICKY.

V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH SA TO HMÝRI „NÓBL" NÁZVAMI. AKO „LA
FAMILIA", „KINDERLANDIA", „SENIRES", „SUSHI NOODLES", „BEERVANA",
„TRATTORIA", „VOYAGE, VOYAGE"...

NO A PROSTÝ OBČAN ANI ZA SVÄTÉHO NEUHÁDNE, ČO SA ZA CUDZOKRAJNÝMI  NÁPISMI
UKRÝVA, AKÝ PODNIK, AKÉ ZARIADENIE. VEREJNÝ DOM, OBECNÉ  ZÁCHODY, ÚTULOK
PRE BEZDOMOVCOV, HASIČSKÁ STANICA, BLÁZINEC ALEBO  REŠTAURÁCIA?

TO, ČO NEDOKÁZALA TISÍCROČNÁ POROBA A KRUTÁ MAĎARIZÁCIA, SA DOSIAHLO  ZA
NIEKOĽKO ROKOV EXISTENCIE SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. POSTUPNÁ  A
ZAHANBUJÚCA DEMONTÁŽ MATERČINY Z NAŠICH MIEST A DEDÍN, Z ULÍC, Z VEREJNÉHO
ŽIVOTA A ZO VZDELÁVACÍCH USTANOVIZNÍ, AKÁ NEMÁ OBDOBY HÁDAM V ŽIADNOM
NÁRODE.* V JEJ LIKVIDÁCII SVOJIMI A NA SVOJOM ÚZEMÍ SA SLOVÁCI STALI
SKUTOČNE „SVETOVÝMI". *

ANTON LAUČEK