Samospráva miest a obcí vznikla v septembri 1990 zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zákon definuje obec ako samostatný samosprávny územný celok SR združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Významným počinom zákona bolo, že uklada obci povinnosti alebo zasahovať  do jej oprávnení možno len zákonom. Na tu dobu to bol jeden z prvých revolučných legislatívnych počin vtedajšej vlády, kde práve obce mali byť vzorom, že moc rozhodovať, ma ísť na najnižšiu úroveň riadenia.  „Duel“ medzi štátom a samosprávou nebol od počiatku vždy idylicky. 

 

Ak v politických stranách je iba „pár“ združených obyvateľov, všetci obyvatelia bývajú v obciach a mestách. V súčasnosti je 2927 obcí včítane 39 mestských časti.

Predseda B.Tréger na sneme ZMOS ostro skritizoval prístup štátu k samosprávam, neochotu počúvať ich argumenty k prijímaným opatreniam, ktoré zaťažujú rozpočty i prevádzku miest, obcí i krajov. Spôsob prijímania opatrení bráni podľa predsedu akejkoľvek možnosti predvídateľnosti i vytvárania stability, a pokračoval „o tej nemôže byť ani reči, v poslednom období sme sa museli práveže brániť pred vplyvmi, ktoré sú pre nás všetkých devastačné,“ uviedol. Na príklade viacerých legislatívnych opatrení dokumentoval rozpor s možnosťami v praxi i ekonomický dosah, nútiaci samosprávy výrazne obmedzovať služby v oblasti, kultúry, športu, ale aj sociálnych služieb a bezpečnosti, negatívne ovplyvňovali či ohrozovali existenciu samospráv.

ZMOS zároveň ocenil mestá a obce za inovatívny prístup, udržateľný rozvoj i starostlivosť o komunity. Stále si pripomínajme úlohu obcí, ako obce riešili COVID 19. Bez obci by celoplošné očkovanie na sklonku roku 2020 skončilo fiaskom. Preto zaboleli slova ministra Naďa, keď jednostranne hodnotil úlohu obci na úkor ... svojho rezortu.

Principiálne na sneme prehovoril B.Kollár do „duše“ premiéra, povedal „považujem za nešťastné, že pán predseda vlády E.Heger (OĽANO) sem síce príde a povie pripravený prejav, prípadne nejaké floskuly, no nebol tu počas predchádzajúceho prejavu,“ čo ma svoju vypovedaciu hodnotu, ako keby ZMOS bol pre vládu iba do počtu.