... aby sme boli odvážni hlásať samozrejmosť a žili pre pravdu  

Čo je Biblia? Stačí sa iba letmo pozrieť na obsah tejto knihy, aby sme zistili, že Biblia je akási malá „knižnica“, v ktorej sa uchováva viacero spisov od rôznych autorov z rozpätia viac ako desať storočí, napísaných zväčša po hebrejsky (s niektorými časťami v aramejčine) a po grécky. Aj po literárnej stránke sú v Biblii rôznorodé spisy, historické rozpravy, texty zákonov a kultových  predpisov, básnické zbierky, reči a kázne náboženského obsahu, modlitby a piesne, múdro slovne výroky, apokalyptické výjavy, zbierky listov a pod.

    Od Biblie očakávajme nové vzpruženie duchovného života so zvýšenej úcty k Božiemu slovu, ktoré ostáva naveky.

Preklad Biblie slúži pre všetky generácie žijúce do konca vekov. Celkom bola Biblia do roku 2020 preložená do 724 jazykov. Prvý slovenský preklad vznikal v rokoch 1913-1926 v Spolku sv.Vojtecha. Nový zákon je preložený do 1617 ďalších jazykov a jednotlivé časti Biblie do iných 1248 jazykov. Napriek tomu mnohé jazyky doteraz svoj preklad Knihy kníh nemajú.

Mnohí z nás aj dnes nachádzajú v okolnostiach pre ktoré im svet, v ktorom Biblia vznikla, na míle vzdialený. Tu si nepredstavujeme iba domorodcov žijúcich v džungli.  Ich počet narastá aj v sekulárnej západnej spoločnosti. Je to dôsledok upadajúcej spoločnosti západného typu v XXI.storoči, ktorá odhodila Boha ako nepotrebného.

Schopnosť narábať s jazykom Biblie je preto dôležitá, ale nikdy nie je definitívna a bez chýb. Od každého prekladateľa sa očakáva okrem odbornosti a vernosti k Slovu aj istý stupeň zžitia s adresátmi prekladu.

Naši predkovia poznali Bibliu od 9.storočia. Solúnski bratia preložili Bibliu do staroslovienčiny Ako sa však vyvíjal slovenský jazyk, pribúdali nové preklady. 

Viditeľná odlišnosť v Biblii je v požívaní výrazu Hospodin v Starom zákone, ktorý na rozdiel od katolíckeho prekladu používa protestantský aj ekonomicky prehľad.

Každé solídne a pravdivé vydanie Biblie u nás ma tradičnú oporu v odobrení od známej autority alebo KBS Slovenska, ktorý udeľujú imprimatur na slovenský preklad s osobnými dátami cirkevnej autority.

Božie slovo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Biblia nastavuje nám zrkadlo, v ktorom môžeme vidieť svoju tvár. Je to kniha života, v ktorej môžeme zbadať  aj naše životné príbehy. Je to ako pokrm, ktorý obsahuje v sebe sladkosť medu i horkosť lieku, ako voda, ktorá očisťuje, ako oheň, ktorý zapaľuje. 

Pre lepšiu orientáciu a pochopenie treba vysvetliť používanie pojmu deuterokanonický spis. Pochádza z gréckeho deuteros, druhý, a kanón, norma, pravidlo. Je to katolícke označenie pre biblický spis, ktorý katolícka a ortodoxná cirkev rešpektuje ako súčasť biblického kánonu, avšak ktorý nie je súčasťou „prvého“ palestínskeho kánonu uznávaného židmi a protestantmi. V protestantskom prostredí sa tieto texty ako nekanonické označujú pojmem apokryfy. Termín apokryf je v katolícke terminológii vyhradené pre biblické texty, ktoré zostali mimo oba kánony a ktoré protestanti obvykle nazývajú pseudepigrafy.