Vo štvrtok 26.januára 2006 sa uskutočnilo zasadanie Mestského zastupiteľstva. Na programe bolo nezvyklé málo bodov, ale zvlášť posledný o situácii pri budovaní priemyselného parku mal byť najdôležitejší, ale poslancom sa podarilo „vyrobiť“ poriadne poslanecké f i a s k o ! ! ! ! ! !
1, Úprava platu zástupcu primátora mesta Čadca

Prvým bodom bolo schválenie platu zástupcu primátora, ktorý vykonáva funkciu primátora počas neprítomnosti primátora mesta. Plat bol schválený v znení zákona č. 235/94 podľa výpočtu (koeficient = 3,21 * priemerný plat v národnom hospodárstve navýšený o 50% ako odmena). Nič proti odmene, ktorú mal aj primátor, ale v tejto aj keď pre mesto kritickej fáze svojho vývoja, keď sa nevie ako bude vyriešené financovanie mesta sa mi zdá, že terajšia odmena v čase a stave nie je opodstatnená. V rozprave ma prekvapilo podľa mňa veľa osobného zo strany zástupcu primátora. Snáď až keď situácia bude priehľadná potom je odmena akceptovateľná. A propo, tváriť sa, že sa nič nestalo, že sa to nás netýka je iluzórne a zavadzajúce.
Hlasovanie: 19 za, 2 sa zdržali a 2 proti

2, Kúpa budovy v bývalom Poľnohospodársko nákupnom podniku na Podzávoze
Mestský podnik služieb (MPS) prevzal do svojho výrobného portfólia všetky činnosti súvisiace s verejnými prácami (osvetlenie, zimnú údržbu, separovaný zber, ....). Jestvujúce objekty na pravej strane Černianky pred železničným mostom na Makov sú nedostatočné. Vedenie mesta prišlo s ponukou zakúpiť dosluhujúci objekt bývalého PNP na Podzávoze v cene 21 mio Sk, i keď podľa môjho skromného odhadu 10 mio Sk je už cena neskutočne nadsadená. Aj keď MPS potrebuje nové priestory, predsa rozdiel v cene navádza k rôznym úvahám. Diskusia bola o ničom, lebo vedenie mesta nepredložilo žiadny relevantný písomný materiál, udajne pre nedostatok času, udajne, že ponuka prišla v deň pred zasadaním MZ. Pritom materiál aj za cenu pracovať na ňom aj celú noc by malo patriť k štandardu práce MsÚ !!!!!! Nikto s prítomných nevedel vyjadriť dopad na rozpočet mesta aj v súvislosti z nie priaznivou vyvíjajúcou sa situáciou pri budovaní priemyselného parku. Poslanci kúpu zamietli.
Hlasovanie: 21 za, 1 sa zdržali a 0 proti

3, Informačná správa o informačnom systéme v meste
V poslednej dobe je vidieť v meste orientačné tabule, ktoré sú súčasťou nového informačného systému mesta. Spoločnosť ARD spol s.r.o. na základe požiadavky Informačného centra mesto vymenila doteraz inštalovaný systém novými informačnými prvkami. Systém sa skladá s uličných, peších, motoristických značení a systému pre podnikateľov. Súčasťou systému sú aj dve obrazovky umiestnené v Dome kultúry a v centre v budove Mestského domu. Spoločnosť podľa dohody vybudovala, udržuje a prevádza zmeny systému vo svojej réžii v predpokladanom celkovom náklade 14.083 tisíc Sk, s tým, že mesto dalo na 10 rokov právo na svojich pozemkoch a nehnuteľnostiach montovať jednotlivé prvky systému. Informačná kancelária zato dostáva ročne podľa niektorých poslancov iba 110.000 Sk, reálne by bola hodnota cca 500 tisíc Sk. V diskusii odznelo, že práve prenájom informačných tabúľ pre podnikateľov je neúmerne drahý, čo podnikatelia kritizujú, že mesto takto počas 10 rokov prichádza o veľké peniaze . Preto zástupca primátora stiahol tento bod z rokovania na ďalšie dopracovanie.

4, Predaj pozemkov v lokalite za Devín bankou
Predaj pozemku medzi bývalou Devín banka a už odpredaným pozemkom vo výmere cca 400 m2 mal svoju predohru už pred pol rokom. Primátor aj napriek prejednaniu v stavebnej komisii sa rozhodol nezaradiť so subjektívnych dôvodov tento bod na rokovania MR a MZ, pričom susedná parcela pre budúci Dom nábytku bola už predaná. Týmto primátor vytvoril nežiadúcu kauzu, čo v konečnom rozhodovaní vnieslo do diskusie nežiadúce turbulencie.
O pozemok mali záujem štyria žiadatelia, ktorí mali rôzne plány, od zriadenia parkoviska, cez polyfunkčný dom, obchodné kancelárie a bytový priestor. V súlade so schválenou Centrálnou mestskou zónou stavebná komisia ako aj Mestská rada doporučila a poslanci odsúhlasila predaj pozemku žiadateľovi s dlhoročným finančným prínosom pre mesto, ktorého obchodné aktivity prinesú mestu každoročne viac ako 5 – 20 mio Sk vo forme podielových daní zahraničnými klientmi, ktorí majú sídlo na území mesta. Taktiež nie ja zanedbateľná čiastka 2% z dane týchto subjektov, ktoré predstavuje ročne cca do 200 tisíc Sk. Poslanci rozhodli aj napriek skutočnosti, že jeden z kupujúcich deň pred zastupiteľstvom neadekvátne a neúmerne navýšil cenu pozemku. Pre úplnosť treba dodať, že pozemok je zaťažená bremenom pre výstvbu pasáže na prejazd. Hlasovanie: 13 za, 3 sa zdržali a 4 proti

5, Priemyselný park alebo fiasko na zasadaní Mestského zastupiteľstva
Každé zasadanie Mestského zastupiteľstva bez primátora a poslancov by nemohlo sa uskutočniť. Ak primátor zvoláva a určuje program zasadania, tak poslanci po rozprave v zbore hlasujú. Spôsobilosť rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, to je 13. Toľko dikcia zákona o obecnom zriadení.
Na zasadaní Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 26.januára sa okrem iného prerokovala informácia o postupe prác na priemyselnom parku. To že situácia sa nevyvíja v prospech mesta, že zložitosť problematiky, nevyjasnenosť hlavne vo financovaní súvisí aj s dočasným neschopnosťou výkonu funkcie primátora, sú doslova výzvou pre orgány mesta aby každý v rámci svojich kompetencii bol nápomocný pri ich riešení. Mestská rada doporučila zastupujúcemu primátorovi, aby predložil na zasadanie MZ bod o priemyselnom parku. Dvoj hodinové výklad pre zložitosť vo finančných, ale hlavne právnych aspektoch problému bolo náročné na vnímanie, ale nijako neospravedlňuje. Ale čo si nikto neprial a ani nepredpokladal, záujem poslancov vôbec nebol na úrovni dôležitosti problému. Už počas diskusie postupne odchádzali niektorí poslanci preč, čím dávali najavo, že veci ktoré nepoznajú, im nechýbajú. Postupne zostalo 11 „statočných“, ktorí zostali a zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné, čo v praxi znamenalo, že žiadne uznesenie nemohlo byť schválené. Zaiste niekto musel nutne odísť pre neodkladné povinnosti (dvaja poslanci sa ospravedlnili), ale čo zbývajúci 12 poslanci? Poviem úprimne, že pre mňa, ktorí som v komunálnej politike od roku 1990 by som musel poriadne načrieť do pamäti, aby som pripomenul, či vôbec sa takéto niečo pri tak dôležitom bode uskutočnilo. Preto si verejnosť zaslúži, aby týchto jedenásť „statočných“ verejnosť poznala, ktorí svojim podpisom na záverečnej prezenčnej listine po skončení rokovania MZ sa podpísali - sú to títo poslanci a poslankyne:

Za volebný obvod č.1 - Horelica:
Jozef Beleš

Za volebný obvod č.2 – Podzávoz-Milošová-Čadečka:
MUDr. Marián Rusnák

Za volebný obvod č.3 – mesto a sídl. III:
Ing. Peter Glasnák, Ing. Milan Gura, PhDr. Pavol Holeštiak, MUDr. Anna Korduliaková, MUDr. Ján Kožák,
Za volebný obvod č.4:- Kýčerka:

MVDr. Eva Bollová, MUDr. Jozef Gärtner, Ing. Vladimír Hruška, MUDr. Jozef Marec

Ospravedlnili sa (predčasne odišli):
Mgr. Viera Strýčková, Bc. Martin Štenfeld

Zákonite sa mi vynárujú otázky, čo robia predsedovia poslaneckých klubov? Ako pracujú a ako sa pripravujú poslanecké kluby na zasadanie MZ? Akú majú niektorí poslanci motiváciu pracovať ako poslanci? Prečo o tak dôležitom bode nemajú poslanci záujem vziať na seba časť zodpovednosti? Prečo, prečo, prečo....? Veľa je tých PREČO a vlastne žiadna odpoveď. Povie sa, že papier veľa znesie, ale nech táto informácia obletí mesto, nech verejnosť vie trochu viac o poslancoch, ako sa iba o nich píše, aby písalo.