Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Dotácie mesta pre kultúru a šport v Čadci 2016

Počet žiadosti o dotáciu pre kultúrne organizácie v roku 2016 využilo 11 žiadateľov v úhrnnej sume 11.850 €. Rozpočet mesta 2016 vyčlenil pre kultúru dotáciu príspevky v celkovej výške 4.000 (o 500 € oproti roku 2015).  Pre úplnosť treba povedať, že mesto v kapitole kultúra vyčleňuje cca 390 tisíc € ročne na chod Domu kultúry a prispieva na súbory pracujúce pri Dome kultúry.

Žiadateľ na kultúru 2016

účel

Požiadavka

(€)

Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien Čadca

Činnosť organizácie - kultúrno-poznávacie zájazdy, tvorivé dielne pre ženy a pod.

300

Spolok priateľov Čadce

Moja rodná Čadca – tradičná vedomostná súťaž pre žiakov mestských ZŠ a ďalšie aktivity spolku

250

Kysucká knižnica v Čadci

Projekt „S knihou za poznaním“ – celoročný výchovno-vzdelávací cyklus podujatí pre deti a mládež z Čadce

200

Stružielka, o. z.

Činnosť Stružielky na rok 2016 – celoročný cyklus tvorivých terapeutických dielní pre zdravotne postihnuté deti z Čadce, výstavy a ďalšie aktivity

500

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

49. Palárikova Raková – Čadca, ocenenia mesta, divadelné predstavenie a aktivity v Čadci, Etnofilm Čadca 2016 – medzinár. filmový festival

0

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci

Činnosť speváckej skupiny Slnečnice z Čadce na rok 2016 – účasť na okresnej a krajskej súťaži spev. skupín seniorov

500

Priatelia umenia, vzdelávania a výchovy detí a mládeže, o. z.

III. medzinárodný vokálno-inštrumentálny festival Petrohrad, Rusko – účasť mladých interpretov (študentov ZUŠ Čadca) predpokladaný náklad 3000 eur

1.100

OV Slovenského zväzu protif. bojovníkov  v Žiline

Činnosť MO SZPB v Čadci na rok 2016

250

ZO SZZ Čadca – Bukov 2

Vytvorenie BIO osady

300

ZO SZZ 18 – 21 Čadca - Milošová

Činnosť na rok 2016

300

ZO SZZ Čadca - mesto

Činnosť na rok 2016

300

SPOLU

 

4.000

 

Pre športové kluby v rozpočte bolo vyčlenených na príspevky 31 tisíc €. Výška všetkých žiadosti bola 138.103 €. Pre úplnosť treba pripomenúť, že mesto napomáha činnosti a rozvoju športových klubov v meste aj tým, že im počas celého roka poskytuje bezplatné užívanie oboch športových hál, ktoré sú v majetku mesta. Tiež bezplatne sa poskytujú priestory Domu kultúry a krytej plavárne čo ročne dosahuje sumu cca 70 tisíc €. Okrem toho zabezpečuje celoročnú prevádzku krytej plavárne vo výške cca 250 tisíc €.

Žiadateľ šport 2016

Účel použitia

Schválená

čiastka (€)

Nepriame dotácie

 I.polrok 2016 (€)

 

 

 

 

Futbalový klub Čadca

 

9.400 

9.802

Mestský stolnotenisový klub Čadca

 

5.400

 5.662

Klub Kysuckého maratónu

 

3.500

 

Lokomotíva Čadca

oddiel sane, turistika, volejbal

2.000

 

Klub karate ZZO Čadca

 

2.000

1.950

ŠK Polícia Čadca

atletika, karáte,  biatlon

1300

1950 karate

Kysucká šachová škola

 

700

 

Slávia CAISSA Čadca

 

1.000

 

Kysucká hokejbalová únia Čadca

 

500

275

Športové a kultúrne centrum Milošová

 

400

 

OZ ŽABKA Čadca

 

500

 

ŠK Čadca Horelica

 

500

 

BVC Čadca

 

100

 

Hádzanársky klub Pratex Čadca

 

2.200

1.950

Tenisový klub ZZO Čadca

 

0

 

OZ Žabka Čadca

 

500

 

Bunkai karate Čadca

 

200

 

ŠK Čadca Horelica

 

500

 

Šport.strelecký klub pri ZŠ Čadca Podzávoz

 

500

 

MŠK hádzaná Čadca

 

800

2.340

Jozef Ninis

 

0

 

 S P O L U

 

31.000

 

 

Dôvetok ku prerozdeleniu dotácii mesta 2016

Dotácie boli schválené zastupiteľstvom. Z tohoročných prerozdelení by sme sa mali poučiť. Absentuje nariadenie mesta o pravidlách a kritériách pre rozdeľovanie dotácii v meste.

Mesto by malo pomenovať účel pre poskytovanie dotácii. Nemalo by to byť zlepšovanie kvality života v meste, podporovať participáciu občanov na živote v meste, skvalitňovať kultúrny a športový život Čadčanov? Účelom dotačného systému by malo byť čo najväčšia transparentnosť pri prerozdeľovaní mestských financií a verejnosť by mala o tom vedieť.

V nariadení by malo byť presne pomenované čo je dotácia, čo grantová dotácia a čo športová dotácia. Ďalej kompetencia do akej výšky a kto môže dotáciu schváliť.

Podrobne by malo byť uvedený účel použitia, celkové náklady potrebné na krytie účelu použitia a zdôvodnenie žiadosti.

Dôležitou podmienkou by malo byť, ak sa jedná o športový klub, ktorý žiada dotáciu hodnoverným spôsobom podať dôkaz, či ma klub riadne prihlásené družstva v pravidelnej súťaži.

Každý žiadateľ by mal právo žiadať o časť dotácie za podmienky, že voči mestu nemá nedoplatky, nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze ani reštrukturalizácia a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

Mesto by si malo vyhradiť právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil pravidlá pre prideľovanie dotácie uvedené v nariadení mesta.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.