ZMOS je združenie miest a obci pracujúce oddelene od štátu. Písať o práci ZMOS, ktorý obhajuje komunálnu samosprávu, reaguje na rozhodnutia vlády, parlamentu či sociálnych partnerov, ktoré ovplyvňujú chod komunálnej samosprávy, pre znalých nie je potrebné sa zmieňovať. Vo svojom dôsledku ZMOS bráni aj obyvateľov. Paradoxne pre tých istých obyvateľov, ktorých nepriamo bráni ZMOS, až na malé výnimky sa nezaujímajú o dianie v meste.

Študovať rozpočet mesta je pre mnohých považované za stratu času. Prevláda názor, my (občania) vo voľbách dáme poslancom a primátorovi mandát na štyri roky, za to chceme, aby všetko fungovalo, bol poriadok a čistota a bolo podľa našich vlastne ich  predstáv. Tu treba spomenúť všeľudový bonmot, my platíme mestu dane, ale zároveň by sa malo povedať, že pre mesto to znamená iba 11-13% z celkového príjmu mesta

Problémom je, že čo obyvateľ - volič, to iná predstava. Na zjednocovanie nespočetného počtu predstáv je treba spoločne v rôznosti hľadať priority, oddeľovať žito od plevelu, rozlišovať podstatné od nepodstatného, znižovať (odstraňovať)  napätie v žabomyších či politických sporoch, rešpektovať etiketu a mať kopec trpezlivosti.

Stálou hrozbou pre zmier a pokoj v meste sú prejavy zla s ktorými sa každodenne stretávame. Stačí si otvoriť diskusie na sociálnych sieťach na tému mesto, ktoré polarizujú verejný život. Z anonymného davu sa generujú odborníci - mestskí „štváči“, ktorí mlátia prázdnu slamu ako produkt svojej neomylnosti. 

Treba pripomenúť, že negatívna zmena správania nie je výrazom ani tak neuvedomelej tolerancie, rešpektu a úcty, skôr je prejavom prehlbovania bezbrehej slobody v myslení a konaní, pohodlného spôsobu života v strate úcty k rodičom a autoritám.  

Tu treba pripomenúť jednu paralelu. V rodinnom rozpočte peniaze sú vždy až na prvom mieste, v prípade mesta to neplatí ... veď „oni“ platia dane.

Nech opísané aktivity ZMOS slúžia ako pomoc porozmýšľať, na ataky na samosprávy, čo by sa stalo, keby ZMOS „nebojoval“ za záujmy miest a obcí ale každá obec sama.

(1) ZMOS vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby na septembrovej schôdzi parlamentu nepodporili poslanecký návrh zákona, ktorým sa má zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane.

Dôsledok: Ak by novela zákona o dani z príjmov prešla, od januára 2020 by sa zvýšila odpočítateľná položka, došlo by v rokoch 2020-2022 k ďalšiemu reálnemu úbytku vlastných príjmov miest a obcí o približne 110 až 115 mio €.

(2) Z dôvodov negatívneho finančného dosahu na samosprávy žiada ZMOS poslancov, aby nepodporili návrh zákona o sociálnych službách v časti povinného financovania neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí. Združenie upozorňuje, že ustanovenia zmien o povinnom financovaní boli zaradené do návrhu zákona až na rokovaní vlády SR, bez jeho prerokovania v pripomienkovom konaní a Hospodárskej a sociálnej rade SR.

Dôsledok: Uvedenými legislatívnymi návrhmi sa zásadne a ničím neodôvodnene zasahuje do finančnej stability a financovania samospráv v rozpore s dohodnutými princípmi. Už v priebehu roku 2018 a začiatkom roku 2019 pritom boli prijaté legislatívne opatrenia, ktoré znížili príjmy miestnych samospráv asi o 30 mio €.

(3) ZMOS odmieta tvrdenia o tom, že mestá a obce majú neprimeraný prebytok zdrojov vo svojich rozpočtoch, ktorý je možné použiť na iné účely (viď nedávno tvrdenie školských odborárov), z ktorého môžu vykrývať znížený výnos a zároveň aj zvýšené zákonné výdavky. Pritom by na vyvrátenie čísiel stačilo si zistiť, ako sú zadlžené samosprávy celkom.

Naopak upozorňuje, že bežné výdavky samospráv sa v súvislosti so zvýšením povinností vyplývajúcich z prijatej legislatívy zvýšia oproti roku 2018 o vyše 300 mio €, čo pre rozpočet mesta predstavuje úbytok 1.450 tisíc €, v praxi to znamená, že mesto vlastne úveruje štát.

Tu treba pripomenúť, že na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie  a efektívnejšie. S prenesením úloh na meste štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

Dôsledok: ZMOS deklaruje, že mestá a obce v prípade prijatia návrhov zmien nebudú schopné naplniť vlastné priority a rozpočtové ciele. Zhoršenie rozpočtového hospodárenia bude mať výrazný negatívny dopad na hospodárenie celého okruhu verejných financií. Argumenty ZMOS-u akceptovala aj Rada rozpočtovej zodpovednosti.

(4) Dopad na mesta a obce v položkách 1 a 2 je 140 mio €, po prepočítaní do rozpočtu mesta nepríde 675 tisíc €.

(5) Nech finančné problémy otvoria oči neveriacim Tomášom, aké problémy musí riešiť mesta spolu so ZMOS, aby sa mohli realizovať rozpočtované ciele, ktoré kompetenčne patria samospráve.

Rada na koniec Ak chce niekto si za každú cenu upevňovať svoju podlomenú sebadôveru formou „jalového“ kritizovania bez obsahu na sociálnej sieti alebo kritizovať pri pive primátora či starostu, vždy by mal všade a vo všetkom vychádzať z poznania. Dôsledkom anonymity na sociálnej sieti sa zvyšuje neslušnosť prejavujúca sa vulgárnosťou a početnosťou nadávok, čím si sami sebe znižujeme potenciál duševného zdravia.

Pred kritikou by bolo vhodné, aby si každý samouk, asi lepšie by bolo ho pomenovať sociálny „revolucionár“ prečítal základný dokument mesta - rozpočet mesta, ktorý mu dá veľa odpovedí na jeho otázky. Aj tu platí, dvakrát meraj, raz rež.