Aktuality

Vzťahové veci v čadčianskom futbale, kde tí, ktorí sľubovali, sú prví ktorí odchádzajú sa z potápajúcej lode a dostávajú do vzťahu nežičlivosti. Kríza trvajúca skoro rok sa naďalej prehlbuje.

Disciplinárna komisia SFZ prihliadla na pochybenie FK Čadca, ktoré nevycestovala na ligový zápas do Spišskej Novej Vsi a „zatvorenými“ očami prijala mierne pokarhanie, ktoré dáva všetkým zainteresovaným, aby nahromadené problémy FK Čadca sa riešili v spokojnosti futbalu v meste.  

„ DK SFZ okrem udelenia pokarhania zastavila A-tímu FK Čadca pretekársku činnosť na dve súťažné stretnutia s podmienečným odkladom na štyri mesiace od 26. 11. 2009 do 25. 3. 2010.“

Bývala kontrolórka mesta Ing. Anna .Zbojanová vyhrala spor s mestom vo veci nezákonného ukončenia jej pracovno – právneho vzťahu.

Tomuto predchádzala voľba hlavného kontrolóra na zasadaní zastupiteľstva 27.februára 2009. Zvolením nového kontrolóra bol primátor presvedčený, že sa ukončilo funkčné obdobie kontrolórky, ale aj pracovnoprávny vzťah s mestom.

 Občania zostaňte v strehu proti svojvôli úradu

Po zverejnení zámeru vystavať 31 bytov a 47 parkovacích miest v budove bývalej MŠ a Jazykovej školy obyvatelia bývajúci v okolí dotknutých pozemkov vyslovili svoje zamietavé stanovisko proti výstavbe.

Na základe ich iniciatívy som ako poslanec zastupiteľstva zorganizoval petíciu, ktorá bola doručená na MsÚ 30.10.2009. Pre úplnosť dodávam, že pri prerokovaní začatia územného konania som predložil pripomienky proti výstavbe bytov v tejto lokalite.

Celý problém jatrenia obyvateľov nemusel začať, keby sa rešpektoval územný plán mesta, ktorý na sporných pozemkoch z a k a z u j e  stavať nové byty.

Za účelom prerokovania petície zvolalo Mesto Čadca ústne rokovanie, ktoré sa uskutoční
 
štvrtok 26.11.2009 o 9:00 hodine na MsÚ – veľká zasadačka

Poznámka na záver:

Nechce sa mi veriť, že by o tom zákaze primátor nebol informovaný.  Ak moja predtucha je správna, potom konania primátora je krajne nezodpovedné.   

V sobotu 14.11.2009 sa uskutočnili v poradí už tretie voľby do Žilinského samosprávneho kraja. O miesto 8 poslancov, ktorí budú zastupovať okres v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja  sa uchádzalo celkom 68 kandidátov, z toho trvalý pobyt v Čadci malo 29 kandidátov.

Ak voľby do ŽASK sú súčasťou všetkých obyvateľov bývajúcich v okrese Čadca, otázkou zostáva, akú vypovedaciu hodnotu majú výsledky kandidátov s trvalým pobytom v Čadci, ktorí získali nasledovné počty hlasov:

Zvolení poslanci

 1. Ing. M.Gura 1746 hlasov, 2. Ing. J.Vražel 1308 (súčasný primátor), 3. RNDr. A.Belousovová (podpredsedníčka NR SR) 840, 4. MUDr. J.Kanaba 761

Z rozhodnutia disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu udelila trest FK Čadca s platnosťou od 9.11.2009:

 „ Druholigový klub z Čadce má za nerešpektovanie rozhodnutia riadiaceho orgánu v súvislosti s nenastúpením na zápas 10. kola skupiny Východ v Spišskej Novej Vsi až do ďalšieho rozhodnutia disciplinárnej komisie zastavenú činnosť. “

Dôvetok
Nenastúpenie na zápas predchádzalo nevycestovanie do Spišskej Novej Vsi, a tomu predchádzal finančný kolaps .