Aktuality

Primátor sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým,
že ju prenáša na poslancov
( autor R. Fico, modifikoval P.Glasnák )

Hľadať niečo spoločné v konaní predsedu vlády R. Ficu a primátora Ing. J.Vražela je odvážne, a na prvý pohľad nemožné. Ale predsa, život prinesie neočakávane riešenia. V nedávnej minulosti spojenie R. Fico a Ing. J.Vražela bolo medializované, aj keď každý hral inú rolu.  

Bolo to pri nemorálnom plate primátora, keď si sám sebe pod tlakom mediálnej kampane opozičných poslancov v zastupiteľstve znížil druhý najväčší plat po prezidentovi, ktorý po znížení aj tak bol iba na úrovni predsedu vlády.

Po druhý krát je možno hľadať spoločný prienik práve v súvislosti s návrhom na odvolanie ministra. Ak predseda vlády videl v konaní ministra ŽP SR J.Chrbeta ako zbavenie sa jeho zodpovednosti, konal a odvolal ho. A práve v zbavení sa zodpovednosti konal aj primátor na poslednom zastupiteľstve.

 

Možno máte obrovské hmotné bohatstvo,
skrinky šperkov a truhlice plné zlata.
Ale nikdy nemôžete byť bohatší ako ja,
mala som matku, ktorá mi čítala

(Strickland Gillianová, 1869-1954)
 
 
·    Svetový deň knihy a autorského práva si každoročne pripomíname 23. apríla.

·    Všeobecná konferenia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou vyhlásili od roku 1966 každoročne Svetový deň knihy. 

·    Tento návrh organizácii UNESCO predložila španielska vláda. Prijatý bola jednomyseľne s cieľom zaujať najmä mladú generáciu a podporovať v nej túžbu objavovať jedinečnú krásu a tajomstvo zážitku, ktoré ponúka len kniha.

·    Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie.
 
·    Svetový deň knihy a autorských práv je jedinečnou príležitosťou prejaviť vďaku jej tvorcom, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom. U nás, na Slovensku, si v  tento sviatok pripomíname slávnostným odovzdaním cien Najkrajšie knihy Slovenska  a čitateľskej ankety Kniha roka.

·    Prajme si a zároveň posiľujme v sebe odvahu, aby každý všedný deň sa stal jedinečnou príležitosťou siahnuť po knihe, objavovať v nej krásne a inšpiratívne.

·    Ak dôjde aj našim pričinením k súzvuku s autorom a čitateľom, a potom aj všedný sa môže premeniť na výnimočný deň
 
Skutočná sloboda je predovšetkým prejavom kvality charakteru. Lebo charakter je nemenný, a predstavuje základnú formu osobnosti.

Futbalová zimná dráma  v Čadci s náznakom likvidácie futbalu sa aspoň zatiaľ zoslabila, ale neskončila.  Nemusela byť, keby v prostredí tých, ktorí zodpovedajú za futbal nevládol strach, ješitnosť a moc jednej pravdy, ale slušnosť a zdravý rozum. Rastislav Michalík mal toľko zodpovednosti, že povedal to, čo druhí sa báli povedať. On pichol do osieho hniezda.

Preto, ak budú pred zápasom s FK Bánova čítať jeho meno, prejavme my fanúšikovia svoju statočnosť, a doprajme tomuto futbalistovi, a zároveň slušnému a morálne čestnému mladému mužovi

d l h o t r v a j ú c i   p o t l e s k

za to, že neváhal, keď bola potreba konať,  tak ako mu velilo jeho svedomie. Bol protiváhou tým, ktorí váhali, báli sa vysloviť svoj názor, alebo boli účelovo opatrní. Lebo opatrnosť, báť sa, byť lojálny pre svoj pokoj, nevysloviť svoj názor je začiatkom konca demokracie, a je kontra produktívnym konaním namierené proti posilňovaniu občianskej odvahy konať.

Nie iba futbal v Čadci potrebuje takýchto mravne charakterných ľudí, akým sa prejavil v pravý čas Rastislav Michalík. Nech on je príkladom posilňovania tak potrebnej občianskej statočnosti a odvahy.

Komunálny politik je verejný funkcionár, ktorý okrem zákonnej povinnosti by mal mať aj osobný záujem zverejniť všetko o svojom majetku, ale aj o spôsobe jeho nadobudnutia počas aktívneho výkonu verejného funkcionára.

Ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vzťahuje aj na primátora mesta a poslancov zastupiteľstva. Počas výkonu funkcii je povinnosť do 31.3. podať písomne oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre občanov mesta je potrebné vedieť, že je zriadená komisia mestského zastupiteľstva, ktorá prijíma oznámenia o majetkových pomeroch primátora a poslancov, skúma jeho zosúladenie so zákonom, a zároveň je povinná poskytovať informácie o týchto oznámeniach každej osobe v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciách.

Nestáva sa často, aby dve z hlavných úloh spievali na jednej z najstarších a najlepších operných scén sveta dvaja Slováci. Na premiére 23. februára 2009 v Bavorskej štátnej opere v Mníchove v inscenácii Gaetano Donizetti -  Lucrezia Borgia sa predstavila slovenská  operná diva, sopranistka Edita Grúberová. To by až tak nebolo prekvapujúce.  S ňou v úlohe jej (operného) syna Gennara sa predstavil tenorista Pavol Bršlík, rodák z Kysuckého Nového Mesta. Mimoriadne nadaný tenorista spieval len svoju druhú úlohu v opere pred verdiovského bel canta a premiéru zvládol napriek čiastočnej zdravotnej indispozícii výborne.

Roku 2005 ho časopis Opernwelt vyhlásil za „Spevácky talent roka“. Odvtedy dostal do širšieho povedomia intendantov svetových operných scén, a je pozývaný na prestížne operné scény a festivaly.

Kritika potvrdila iba to, čo sa vedelo, že na Slovensku sa rodí tenor európskeho významu. Tento úspech potešil Kysučanov dvojnásobne. Nie iba tým, že Kysuce sa dostávajú do povedomia, ale že jeho začiatky sú aj trochu spojené s Domom kultúry v Čadci.

Mnohí majú ešte v pamäti nezabudnuteľný Novoročný koncert v januári 2000, v ktorom popri spevákoch Dagmar Bezačinskej a Vítovi Königovi, spoločne s klaviristkou Renatou Majtánovou a huslistom Stanislavom Paluchom ml. vystúpil vtedy ešte študent Pavol Bršlík.

Dom kultúry v rámci svojich aktivít systematicky vyhľadával  na Kysuciach začínajúce talenty, ktorým umožnil vystúpenia na Novoročných koncertoch, a Pavol Bršlík nebol výnimkou.

Zaželajme si spoločne, aby jeho spevácka kariéra vydržala čo najdlhšie, aby jeho spev bolo počuť zo všetkých operných scén sveta, aby takto prirodzene propagoval Slovensko v zahraničí.  

Verme, že aj napriek  nabitému termínovému kalendáru na tri roky dopredu, budeme ho môcť znovu skoro privítať na scéne Domu kultúry. 

V piatok 27. februára 2009 najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bola voľba hlavného kontrolóra.

Hlavného kontrolóra volí Mestské zastupiteľstvo na 6 rokov a kontrolór je zamestnancom mesta. Funkčné obdobie  súčasnej kontrolórky Ing. Anny Zbojanovej skončilo 26.3.2009. Vo funkcii bola od 3.7.1991 (druhý krát bola zvolená 26.3.2003).

Na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca sa prihlásili 7 kandidáti: Anna Getová, Ing. Jozef  Ihelka, JUDr. Ján Klučka ml., Ing. Ján Klučka st., Ing. Tatiana Krkošková, Ing. Richard Prívara a Ing. Anna Zbojanová. V priebehu voľby sa kandidatúr  vzdal Ing. Ján Klučka st.  Právo vystúpiť  a oboznámiť poslancov so svojimi predstavami využili iba dvaja kandidáti - JUDr. Ján Klučka ml. a  súčasná hlavná kontrolórka  Ing. Anna Zbojanová.

Návrh poslanca Ing. Milana Guru, aby voľba bola tajná, poslanci zamietli. Ing. Milan Gura dôvodil,  že sa jedná o personálnu voľbu, a tato všade býva tajná. Poslanci rozhodli, že voľba hlavného kontrolóra bude  v e r e j n á. V hlasovaní poslanci za hlavného kontrolóra  zvolili JUDr. Jána Klučka ml. (za 15, proti: 0, zdržal sa: 1). Zvolený bol hlasmi iba koalície.

Jednota koalície v zastupiteľstve ma neprekvapuje. Dala jasný signál, ako po kauzách aj teraz sa spreneverila demokratickému ponímaniu pomerov v zastupiteľstve. Nepísaným dohovorom v politike platí, že koalícia dá kontrolu opozícii. Platí to na celom Slovensku, ale v Čadci nie. Aj tu sa potvrdilo, že hlasovanie koalície je cielené a účelové. Postráda politickú slušnosť. Koalícia 15 hlasmi zobrala na sebe veľkú zodpovednosť.
 
Nespochybňujem komisiu, ktorá po otvorení obálok kandidátov konštatovala, že prax je v súlade s vyhlásenými podmienkami. Aj tak mám závan pochybnosti, že u tak mladého a predpokladám aj ambiciózneho mladého človeka nie som o jeho praxi úplne presvedčený.