Aktuality

(vďaka za používanie parkoviska aj pre potreby mesta)

COOP Jednota v Čadci ako majiteľ parkoviska pred OD TERNO zaviedla novinku, ktorá mnohých z nás prekvapila. Parkovacia doba bola stanovená maximálne do 2 hodín. Po tomto čase vodič je povinný opustiť parkovisko. Prekročenie stanoveného limitu je riešené mestskou políciou. Možno táto správa zarezonuje iba v úzkom okruhu občanov. Zväčša nie u tých, ktorí prišli na nákup, ale u tých, ktorí ako keby idú nakupovať, ale auto si na celý deň zaparkujú a k tomu ešte dostali aj „bonus“ - celodenné parkovanie zadarmo.  Preto vedenie pristúpilo na takéto riešenie.

Treba povedať, že toto parkovisko v centre mesta plnilo dôležitú úlohu, ako záchytné parkovisko aj mesta.

Očakávane rozhodnutie o obmedzení doby parkovania je nezvratné. Z tohto pohľadu by si aspoň teraz zaslúžilo vedenie OOP Jednota od mesta verejne poďakovanie, že takto  zištne pomáhali mestu pri riešení jeho parkovacích plôch.  

Preto aspoň cez webový portál osobne ďakujem COOP Jednota Čadca za pochopenie s mestom. Verím, že nie som sám, a preto, kto chce, nech sa pridá, aby naše spoločné    zborové a hromové ĎAKUJEME bolo počuť všade, aj v najodľahlejších miestach mesta.

 

Ďakujeme !!!

V Kysuckých novinách poslankyňa zastupiteľstva RNDr. Anna Belousovová k svojej neúčasti na zasadaní zastupiteľstva 13.1.2009 povedala „Odmietam sa zúčastňovať predčasnej predvolebnej kampane pána Guru, pretože určite bude mať snahu kandidovať za primátora mesta“. 1)

Prekvapilo ma jej priame, nezaobalené a zrozumiteľné vyjadrenie prameniace zaiste aj z jej pôsobenia vo „veľkej“ politike. Ani sa nečudujem jej vyjadreniu. Po skúsenostiach z predchádzajúcimi resp. z terajším primátorom, nie je na výber. Ak jej verím čo povedala, tak potom presne pomenovala, ale zároveň potvrdila, že ona tak ako jej kolega Ing. Milan Gura majú totožný názor.

Keby to bolo tak, ako sa vyjadrila, práve ona je príkladom, ako sa mediálne účelovo prezentuje na rôznych akciách, prezentáciách, slávnostných otvoreniach alebo odovzdávaniach, ako sleduje popularitu politikov. Aby to bolo správne pochopené, nespochybňujem to. Zároveň môžem dedukovať, že tak, ako sa vyjadrila o svojom poslaneckom kolegovi, tak isto potom aj ona sa chystá kandidovať za primátorku, alebo županku?

V čase, keď Slovenska republika je odkázaná na dodávku plynu z Ruska, keď Slovensko privatizovalo zdroje na výrobu energii, keď štát nemá vplyv a dosah nad rozvodnou sústavou, keď bezprecedentný spor medzi Ruskom a Ukrajinou ťaživo dopadá na Slovensko, keď situácia na Slovensku  je najhoršia zo štátov EÚ, MH SR vyhlásilo stav núdze na celom území SR. V tej istej situácii je aj mesto, keď nevlastní zdroje energie, ani rozvodovú sústavu. Ak štát koná, tak v meste je „hrobové“ ticho. Ak k tomu pripočítame, že niektorí  poslanci bojkotujú zasadanie zastupiteľstva potom takéto mlčanie ma svoju vypovedaciu - nulovú hodnotu.

Pripomeňme, čo podľa našej legislatívy stav núdze znamená:

Stav núdze je stav, kedy došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu  značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre pochopenie situácie, dovolím si zverejniť môj pohľad, ako som vnímal situáciu, ako som sa snažil byť aktívny v rámci svojich možnosti, ako poslanec Mestského zastupiteľstva.  Preto nech moje glosovanie je výpoveďou o dobe, ktorú história bude považovať za nové preskupovanie síl  a prostriedkov na východ od našej hranice.

Streda 7. január 2008

Prvé stretnutie zvolal predseda poslaneckého klubu pri MZ v Čadci Ing. Milan Gura. Dôvodom bol vyhlásený stav núdze. Tak ako na MH SR zasadal každý deň krízový štáb, tak sme sa nádejali, že v meste mal pracovať krízový štáb.

Uvedomovali sme si, že

-         2/3  produkcie tepla v meste pre domácnosti pochádza z plynových kotolní,

-         mesto má trpké poznania, aká bola situácia pred pár rokmi, keď vrcholil spor o dodávku tepla medzi SOTE s.r.o. a mestom, ako obyvatelia sídliska Kýčerka sa stali rukojemníkmi tejto nepeknej hry. Aj tu absentovala informovanosť.

Boli sme si vedomí, že aj v súčasnosti pretrváva pnutie medzi vedením Mestská teplárenská spoločnosť s.r.o. a primátorom. Po zvážení všetkých rizík, výsledkom našej analýzy bolo, že primátor nadradí záujmy mesta nad osobné a začne konať. Dohodli sme sa, že počkáme, a ponecháme iniciatívu primátorovi.

 Na základe  situácie SR v zásobovaní energiami poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal na utorok 13. januára 2009 na 19 hodinu.

 Pred zastupiteľstvom sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 Neprítomní poslanci (13 poslanci)

RNDr. Anna Belousovová, Mgr. Marián Fúrik, PhDr. Pavol Holeštiak, Mgr. Rastislav Kaličák, MUDr. Jozef Kanaba, Ing. Ján Klučka, Oľga Kostková, Ing. Peter Krkoška, JUDr. Ján Macura, MUDr. Jozef Marec, Pavol Štrba, Mgr. Viera Strýčková, PaeDr. Jaroslav Velička

Prítomní poslanci (12 poslanci)

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Milan Gura, Ing. Štefan Holeščák, Ing. Vladimír Hruška, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, MUDr. Ján Kožák, Ing. František Privára, Mgr. Tomáš Urbaník              

Hurá, … je tu rok 2009! Na prelome roka sa mi chcelo zakričať (radosťou) .….. ale zarazil som sa. Pýtal som sa sám seba, či práve o polnoci mám dôvod kričať,

o    keď mestom sa valí kauza za kauzou,

o    keď sa lámu charaktery, čo je to isté, ako chodiť dlho okolo žumpy, nasiaknuť smradom a potom .....,

o    keď slušná (mlčiaca) väčšina v nemom úžase je zaskočená dianím okolo seba

o    keď sa neplnia sľuby z časov medového (volebného) vábenia,

o    keď pseudo úspech sa nezakladá na dôvere a komunikácii, ale vo vzťahovej ponuke a (účelovej) výhode,

o    keď človek s nestálou „prelietavou“ meniacou sa hodnotou má na trhu „lojálnosti“ dočasne vysokú cenu, lebo neodolal zmetenému vábeniu,

o    keď žijeme v dobe, keď človek, ktorý chce žiť v pravde, musí počítať, že bude osamelým bežcom na dlhú trať,

o    keď „mocní“ nabažení bezbrehou mocou žijú v ilúzii, že odvahu si môže prispôsobiť,

o    keď peniaze nekazia charakter, iba nimi umožňujú, aby sa prejavili,

o    keď nespravodlivosť a neprávosť sa stáva pravdou moci,

o    keď morálka  a politika žijú na Slovensku oddelene,

o    keď nevedomosť nebolí,

o    keď sloboda bez mravnosti je diktovaná ako pravda menšiny „mocných,

o    keď chovanie a jednanie znižuje dôveru v očiach verejnosti, a je možnou príčinou „k vydieraniu“ v znamení vedúcej ku bezbrehej lojalite,

o    keď informácie získané pri výkone sa využívajú v osobný prospech,

o    keď už neplatí sľubovať je pánske, držať sľub chlapské,

o    keď verejnosti sú predkladané iba polovičaté informácie,

o    keď nezávislosť je zamieňaná komparzom mocných,

o    keď ľubovôľa a egoizmus oslabujú základy demokracie v nás,

o    keď si neuvedomujeme, že demokracia bez hodnôt a princípov je nebezpečná, že ľahko sa nám mení otvorený alebo skrytý totalitarizmus,

 

…. ale som sa zahamoval. Teraz som aj ja zmätený, lebo neviem si odpovedať, aký bude rok 2009? Viem, že každý z nás v rôznosti sledujúc spoločný cieľ, píše si svoju históriu, ktorá tu zostane po nás ... ale odpoveď, čo nás čaká, nato neviem si odpovedať. Keby som mal kryštálovú guľu tak možno aj ....  preto aspoň vykročiť pravou a pamätať si, že kľud nikdy nenájdeme tak, že sa vyhneme životu.

( o letáku, ktorý vyzýva vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali pred kontejnermi na odpad )

Konečne! Už som neveril, že sa takéhoto niečoho dožijem. Nie je to všetko, ale oceňujem snahu, že sa začalo. Asi sme od narodenia náchylní byť nedisciplinovaní. Mnohokrát neuvedomujúc si svoje konanie, ktoré je namierené proti druhému. Trebárs tak ako  dnes smetiari, zajtra to bude o pracovníkoch zimnej údržby na miestnych komunikáciách, a pozajtra ..... atď.

V hlave nejedného vodiča je uvažovanie - hlavne, že zaparkujem blízko svoj domova. Čo tam po nich, ktorí pre mesto odvádzajú záslužnú prácu. Keby v Čadci nastala neapolská odpadová apokalypsia, potom by sme si asi vedeli vážiť  každého, ktorí nám chce pomáhať, aby naše mesto boli čisté. Na ceste k bezproblémovému parkovaniu ešte veľa vody pretečie v Kysuci. Hlavné je, že sa začalo s osvetou. Bude zaiste potrebné veľa úsilia urobiť pre to, aby sme MY „páni“ vodiči si uvedomili, že svojim nezodpovedným a neraz zbytočným konaním neprispievame ku čistote mesta. Najťažšie je začať, a potom v tomto úsilí vydržať.

Text letáku

Mesto Čadca oznamuje všetkým vlastníkom motorových vozidiel, že za účelom plynulého a bezproblémového zabezpečenia odvozu komunálnych odpadov je zakázané parkovať pred kontejnermi na odpad.

V súčasnosti je uvedený problém riešený s nedisciplinovanými vodičmi pohovorom, ale v budúcnosti za účelom umožnenia bezproblémového odvozu odpadov budú podobné prípady zlého a nepovoleného parkovania riešené pokutou, prípadne dané vozidlo bude musieť byť odtiahnuté za účelom zabezpečenia dostupnosti a prístupu ku kontejnerom.