Aktuality

( Ako futsal v Čadci prišiel o peniaze ... vďaka mestu )

Už dlhšie sledujem vývoj pri prerozdeľovaní príspevkov športovým klubom (prerozdelenie pozri na konci článku), a moje poznanie sa úmerne dostáva do „správneho“ pohľadu vďaka zvyšujúcim sa kauzám v meste. Ak pominiem, že každý rok je viac žiadosti ako možnosti, ak silnie tlak lobistických skupín resp. jednotlivcov, tak v tomto roku celé prerozdelenie dostalo novú nebezpečnú dimenziu – isto účelovú a a ja si kladiem otázku, či aj nie politickú?

Prečo v Čadci úspech je považovaný za niečo zlého? Prečo úspech sa musí za každú cenu zlikvidovať. Mohol by som spomenúť úspešné pôsobenie FK Čadca v II. celoslovenskej lige, a cez zimnú prestávku sa netrénuje, futbalisti nemajú vyplatené peniaze. Pred sezónou kopec sľubov, a dnes iba beznádej. Aký to rozdiel medzi predchádzajúcim prezidentovaním futbalu (Ing. Milana Gura) a terajším prezidentom -  primátorom mesta (Ing.Jozefa Vražel)? Veľký ! Nie v rečiach, ale vo výsledkoch !!!  Ale to som odbočil, o tom niekedy inokedy. Kto neverí, nech si prečíta a potom bude vedieť.

Nemôžem si pomôcť lepším príkladom, čo sa odohralo na zastupiteľstve v stredu 28. januára 2009, keď sa schvaľoval príspevok futsalovému klubu Benfica GEMM Čadca. Treba pripomenúť, že Benfica hrá celoslovenskú súťaž, zároveň je organizátorom famózneho Vianočného futbalového turnaja, a v rozhodujúcej miere sa podieľajú aj na činnosti FK Čadca.   

Klub využil ponuku mesta uchádzať sa o príspevok. Benfica podala projekt na 200 tis Sk príspevok. Komisia školstva, mládeže a športu navrhla 90 tis. Sk. V stredu 28.1.2009 na zasadaní Mestskej rady schválila 0 (slovom nula) Sk. Možno si iba domýšľať, prečo Rada tak nekompromisne konala? Že by jediným previnením poslanca Ing. Milana Guru bolo, že týždeň pred konaním Rady a zastupiteľstva si dovolil v relácii Hodina s .... v Kysuckej televízie otvorene rozprávať o kauzách, ktoré spôsobil primátor mesta? Ani sa nečudujem, keď štýl práce je tienený strachom, neodpúšťa sa.

Ak k tomu pripočítam, že na následnom zastupiteľstve dostal poslanec Ing. Milan Gura ešte bonus, tak moja predtucha môže mať aj pravdivý kontext. Poslanec JUDr. Ján Macura, poslanec za Horelicu navrhol bez mihnutia oka, ale s trasľavým hlasom vylúčiť poslanca Ing. M.Guru z Mestskej rady a veľká BODKA ...a dielo „skazy“ bolo dokonané. (viď zoznam príspevkov športovým klubom)

Pre rok 2009 boli schválené občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám  finančné príspevky. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 28.1.2009 schválilo výšku príspevkov tak, ako ich navrhla Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácií pri MZ v Čadci. Finančné príspevky sú uvedené v tisíc Sk. Príspevok pre rok činí 510 tis Sk (16.929 €), oproti roku 2008, kedy sa prerozdelilo 755 tis. Sk).

(vďaka za používanie parkoviska aj pre potreby mesta)

COOP Jednota v Čadci ako majiteľ parkoviska pred OD TERNO zaviedla novinku, ktorá mnohých z nás prekvapila. Parkovacia doba bola stanovená maximálne do 2 hodín. Po tomto čase vodič je povinný opustiť parkovisko. Prekročenie stanoveného limitu je riešené mestskou políciou. Možno táto správa zarezonuje iba v úzkom okruhu občanov. Zväčša nie u tých, ktorí prišli na nákup, ale u tých, ktorí ako keby idú nakupovať, ale auto si na celý deň zaparkujú a k tomu ešte dostali aj „bonus“ - celodenné parkovanie zadarmo.  Preto vedenie pristúpilo na takéto riešenie.

Treba povedať, že toto parkovisko v centre mesta plnilo dôležitú úlohu, ako záchytné parkovisko aj mesta.

Očakávane rozhodnutie o obmedzení doby parkovania je nezvratné. Z tohto pohľadu by si aspoň teraz zaslúžilo vedenie OOP Jednota od mesta verejne poďakovanie, že takto  zištne pomáhali mestu pri riešení jeho parkovacích plôch.  

Preto aspoň cez webový portál osobne ďakujem COOP Jednota Čadca za pochopenie s mestom. Verím, že nie som sám, a preto, kto chce, nech sa pridá, aby naše spoločné    zborové a hromové ĎAKUJEME bolo počuť všade, aj v najodľahlejších miestach mesta.

 

Ďakujeme !!!

V Kysuckých novinách poslankyňa zastupiteľstva RNDr. Anna Belousovová k svojej neúčasti na zasadaní zastupiteľstva 13.1.2009 povedala „Odmietam sa zúčastňovať predčasnej predvolebnej kampane pána Guru, pretože určite bude mať snahu kandidovať za primátora mesta“. 1)

Prekvapilo ma jej priame, nezaobalené a zrozumiteľné vyjadrenie prameniace zaiste aj z jej pôsobenia vo „veľkej“ politike. Ani sa nečudujem jej vyjadreniu. Po skúsenostiach z predchádzajúcimi resp. z terajším primátorom, nie je na výber. Ak jej verím čo povedala, tak potom presne pomenovala, ale zároveň potvrdila, že ona tak ako jej kolega Ing. Milan Gura majú totožný názor.

Keby to bolo tak, ako sa vyjadrila, práve ona je príkladom, ako sa mediálne účelovo prezentuje na rôznych akciách, prezentáciách, slávnostných otvoreniach alebo odovzdávaniach, ako sleduje popularitu politikov. Aby to bolo správne pochopené, nespochybňujem to. Zároveň môžem dedukovať, že tak, ako sa vyjadrila o svojom poslaneckom kolegovi, tak isto potom aj ona sa chystá kandidovať za primátorku, alebo županku?

V čase, keď Slovenska republika je odkázaná na dodávku plynu z Ruska, keď Slovensko privatizovalo zdroje na výrobu energii, keď štát nemá vplyv a dosah nad rozvodnou sústavou, keď bezprecedentný spor medzi Ruskom a Ukrajinou ťaživo dopadá na Slovensko, keď situácia na Slovensku  je najhoršia zo štátov EÚ, MH SR vyhlásilo stav núdze na celom území SR. V tej istej situácii je aj mesto, keď nevlastní zdroje energie, ani rozvodovú sústavu. Ak štát koná, tak v meste je „hrobové“ ticho. Ak k tomu pripočítame, že niektorí  poslanci bojkotujú zasadanie zastupiteľstva potom takéto mlčanie ma svoju vypovedaciu - nulovú hodnotu.

Pripomeňme, čo podľa našej legislatívy stav núdze znamená:

Stav núdze je stav, kedy došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu  značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre pochopenie situácie, dovolím si zverejniť môj pohľad, ako som vnímal situáciu, ako som sa snažil byť aktívny v rámci svojich možnosti, ako poslanec Mestského zastupiteľstva.  Preto nech moje glosovanie je výpoveďou o dobe, ktorú história bude považovať za nové preskupovanie síl  a prostriedkov na východ od našej hranice.

Streda 7. január 2008

Prvé stretnutie zvolal predseda poslaneckého klubu pri MZ v Čadci Ing. Milan Gura. Dôvodom bol vyhlásený stav núdze. Tak ako na MH SR zasadal každý deň krízový štáb, tak sme sa nádejali, že v meste mal pracovať krízový štáb.

Uvedomovali sme si, že

-         2/3  produkcie tepla v meste pre domácnosti pochádza z plynových kotolní,

-         mesto má trpké poznania, aká bola situácia pred pár rokmi, keď vrcholil spor o dodávku tepla medzi SOTE s.r.o. a mestom, ako obyvatelia sídliska Kýčerka sa stali rukojemníkmi tejto nepeknej hry. Aj tu absentovala informovanosť.

Boli sme si vedomí, že aj v súčasnosti pretrváva pnutie medzi vedením Mestská teplárenská spoločnosť s.r.o. a primátorom. Po zvážení všetkých rizík, výsledkom našej analýzy bolo, že primátor nadradí záujmy mesta nad osobné a začne konať. Dohodli sme sa, že počkáme, a ponecháme iniciatívu primátorovi.

 Na základe  situácie SR v zásobovaní energiami poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal na utorok 13. januára 2009 na 19 hodinu.

 Pred zastupiteľstvom sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 Neprítomní poslanci (13 poslanci)

RNDr. Anna Belousovová, Mgr. Marián Fúrik, PhDr. Pavol Holeštiak, Mgr. Rastislav Kaličák, MUDr. Jozef Kanaba, Ing. Ján Klučka, Oľga Kostková, Ing. Peter Krkoška, JUDr. Ján Macura, MUDr. Jozef Marec, Pavol Štrba, Mgr. Viera Strýčková, PaeDr. Jaroslav Velička

Prítomní poslanci (12 poslanci)

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Milan Gura, Ing. Štefan Holeščák, Ing. Vladimír Hruška, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, MUDr. Ján Kožák, Ing. František Privára, Mgr. Tomáš Urbaník