Aktuality

( o tom, ako na vyzvanie primátora, kto môže nech pomôže mestu, konal Ing.M.Gura, ale primátor je stále nečinný ... veď sa jedná iba o 30 mio Sk)

 

Obyvatelia mesta, buďte v strehu !

V meste sa odohráva stále viac tajuplných káuz,

na ktoré nemáme, my obyvatelia odpovede !

 

Otázka znie, prečo je primátor naďalej nečinný?

·         Bol by nečinný, keby sa to týkalo jeho osoby (nie primátora) Ing. Jozefa Vražela?

·         Bol by nečinný, keby musel tak ako mesto zaplatiť, ale zo svojich, 30 mio Sk?

·         Bol by nečinný, keby mohol a nevyužil by podanie na mimoriadne dovolanie, aj napriek skutočnosti, že verejne proklamoval, že kto môže, nech pomôže?

Poslednú otázku som zámerne formuloval ako zmätočnú.

·         Ak niekto vyzýva, aby pomohol, ale on môže a nekoná, nie je to zmätočné konanie? Nie je to potom dôvod na diagnózu?

·         Ak on nekoná, čo robia jeho poradcovia? Ako mu radia?

·         Nie je to prejavom jeho apatie a neschopnosti viesť primátorsky úrad?  

·         Nie je to už strmý pád do komunálnej diery?

Od 1. februára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke. Zákon prináša prísnejšie pravidlá, ale aj pokuty. Možno súhlasiť s prezidentom PZ Jánom Packom, ktorý na otázku, aký bude zákon odpovedal: Zákon bude bičom iba na „hrdinov“.

Zákon sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, núti vodičov byť disciplinovanejšími, a v neposlednej miere sleduje zníženie nehodovosti, a zníženie počtu úmrtí. Vlani na našich cestách zahynulo 558 ľudí, z toho viac než 200 chodcov a cyklistov.

Sprísnenie sankcii v zákone vychádza z poznania, že najčastejšími príčinami nehôd je nedanie prednosti v jazde a nevenovanie sa riadeniu vozidla. Preto napríklad klasické telefonovanie (z ruky) je minulosťou, ak by predsa, tak na pokutu vodič tak rýchlo nezabudne.

Zákon platí. Je v záujme všetkých, ktorí sú súčasťou cestnej premávky, aj napriek niektorým výhradám k zákonu ho dodržiavali. Ako sa budú napĺňať ambície zákonodarcov, aký bude trend počtu dopravných nehôd, usmrtených alebo ťažko zranených osôb, to ukáže budúcnosť. Preto nech priložená tabuľka nech sa stane porovnávacím štandardom, ako litera zákona bola účinná.

(Dôvodová správa k novele zákona č.219/1996 v ďalšom znení)

Ku pripravovanej novele zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb mali poslanci NR SR priloženú dôvodovú správu. Pre jej závažnosť si ju dovolím v plnom znení zverejniť. Je výpoveďou a zároveň obvinením nás dospelých, ako vlažne pristupujeme k výchove maloletých a mladistvých, ktorí „vstupujú“ do života.

Všeobecná časť:

Podľa posledných prieskumov, Slováci v pití alkoholických nápojov a v užívaní iných návykových látok nepoľavili. Znepokojujúce je ich užívanie mladistvými a najmä maloletými. Z nedávneho medzinárodného prieskumu, o ktorom informovala naša tlač 29. 12. 2007 vyplynulo, že 15 percent oslovených 15 a 16 ročných Slovákov nielenže konzumovalo alkohol, ale kombinovalo ho s liekmi. Bol to druhý najhorší výsledok spomedzi európskych krajín.

( Ako futsal v Čadci prišiel o peniaze ... vďaka mestu )

Už dlhšie sledujem vývoj pri prerozdeľovaní príspevkov športovým klubom (prerozdelenie pozri na konci článku), a moje poznanie sa úmerne dostáva do „správneho“ pohľadu vďaka zvyšujúcim sa kauzám v meste. Ak pominiem, že každý rok je viac žiadosti ako možnosti, ak silnie tlak lobistických skupín resp. jednotlivcov, tak v tomto roku celé prerozdelenie dostalo novú nebezpečnú dimenziu – isto účelovú a a ja si kladiem otázku, či aj nie politickú?

Prečo v Čadci úspech je považovaný za niečo zlého? Prečo úspech sa musí za každú cenu zlikvidovať. Mohol by som spomenúť úspešné pôsobenie FK Čadca v II. celoslovenskej lige, a cez zimnú prestávku sa netrénuje, futbalisti nemajú vyplatené peniaze. Pred sezónou kopec sľubov, a dnes iba beznádej. Aký to rozdiel medzi predchádzajúcim prezidentovaním futbalu (Ing. Milana Gura) a terajším prezidentom -  primátorom mesta (Ing.Jozefa Vražel)? Veľký ! Nie v rečiach, ale vo výsledkoch !!!  Ale to som odbočil, o tom niekedy inokedy. Kto neverí, nech si prečíta a potom bude vedieť.

Nemôžem si pomôcť lepším príkladom, čo sa odohralo na zastupiteľstve v stredu 28. januára 2009, keď sa schvaľoval príspevok futsalovému klubu Benfica GEMM Čadca. Treba pripomenúť, že Benfica hrá celoslovenskú súťaž, zároveň je organizátorom famózneho Vianočného futbalového turnaja, a v rozhodujúcej miere sa podieľajú aj na činnosti FK Čadca.   

Klub využil ponuku mesta uchádzať sa o príspevok. Benfica podala projekt na 200 tis Sk príspevok. Komisia školstva, mládeže a športu navrhla 90 tis. Sk. V stredu 28.1.2009 na zasadaní Mestskej rady schválila 0 (slovom nula) Sk. Možno si iba domýšľať, prečo Rada tak nekompromisne konala? Že by jediným previnením poslanca Ing. Milana Guru bolo, že týždeň pred konaním Rady a zastupiteľstva si dovolil v relácii Hodina s .... v Kysuckej televízie otvorene rozprávať o kauzách, ktoré spôsobil primátor mesta? Ani sa nečudujem, keď štýl práce je tienený strachom, neodpúšťa sa.

Ak k tomu pripočítam, že na následnom zastupiteľstve dostal poslanec Ing. Milan Gura ešte bonus, tak moja predtucha môže mať aj pravdivý kontext. Poslanec JUDr. Ján Macura, poslanec za Horelicu navrhol bez mihnutia oka, ale s trasľavým hlasom vylúčiť poslanca Ing. M.Guru z Mestskej rady a veľká BODKA ...a dielo „skazy“ bolo dokonané. (viď zoznam príspevkov športovým klubom)

Pre rok 2009 boli schválené občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám  finančné príspevky. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 28.1.2009 schválilo výšku príspevkov tak, ako ich navrhla Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácií pri MZ v Čadci. Finančné príspevky sú uvedené v tisíc Sk. Príspevok pre rok činí 510 tis Sk (16.929 €), oproti roku 2008, kedy sa prerozdelilo 755 tis. Sk).

(vďaka za používanie parkoviska aj pre potreby mesta)

COOP Jednota v Čadci ako majiteľ parkoviska pred OD TERNO zaviedla novinku, ktorá mnohých z nás prekvapila. Parkovacia doba bola stanovená maximálne do 2 hodín. Po tomto čase vodič je povinný opustiť parkovisko. Prekročenie stanoveného limitu je riešené mestskou políciou. Možno táto správa zarezonuje iba v úzkom okruhu občanov. Zväčša nie u tých, ktorí prišli na nákup, ale u tých, ktorí ako keby idú nakupovať, ale auto si na celý deň zaparkujú a k tomu ešte dostali aj „bonus“ - celodenné parkovanie zadarmo.  Preto vedenie pristúpilo na takéto riešenie.

Treba povedať, že toto parkovisko v centre mesta plnilo dôležitú úlohu, ako záchytné parkovisko aj mesta.

Očakávane rozhodnutie o obmedzení doby parkovania je nezvratné. Z tohto pohľadu by si aspoň teraz zaslúžilo vedenie OOP Jednota od mesta verejne poďakovanie, že takto  zištne pomáhali mestu pri riešení jeho parkovacích plôch.  

Preto aspoň cez webový portál osobne ďakujem COOP Jednota Čadca za pochopenie s mestom. Verím, že nie som sám, a preto, kto chce, nech sa pridá, aby naše spoločné    zborové a hromové ĎAKUJEME bolo počuť všade, aj v najodľahlejších miestach mesta.

 

Ďakujeme !!!