Inými očami

Argumenty, prečo stavať

Diaľnica D3 Žilina - Čadca - Svrčinovec - Skalité má svoju históriu. Nie ibaz rozmaru sa povedalo, že táto trasa pôjde práve v prepojení sever - juh do Poľska a do Česka.

Diaľnica D3 je totožná s trasou multimediálneho koridoru č. VI odsúhlaseného európskymi štátmi na Kréte v roku 1994. Zaväzuje všetky štáty podieľať sa na tomto pre Európu dôležitom dopravnom prepojení. D3 je nielen spojovníkom veľmi silných aglomerácií (ostravskej, žilinskej a katovickej), ale i Baltu s Jadranom.

Ústavný súd na základe podnetu poslancov svojim nálezom z 26.1.2011 rozhodol, že stavať bez vyvlastnenia na cudzích pozemkoch nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a Dodatkom protokolu č.1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Súd, síce trochu oneskorene, ale predsa, rozhodol, že „Ficov” zmätočný zákon je nespravodlivý voči občanom.

Všimli sme si, že počet pracovníkov na MsÚ podľa zverejnenej organizačnej štruktúry Mesta Čadca na webovej stránke ku 15.1.2011 bol znížený o 15 pracovníkov. 

Okresný súd v Čadci zastavil konanie vo veci žaloby pána Vražela voči občasníku Ozvena Čadca za údajné klamlivé informácie v danom periodiku, ktoré mali p. Vražela zdiskreditovať pred voľbami, a uložil bývalému primátorovi nahradiť trovy súdneho konania právnemu zástupcovi Ozveny Čadca, Advokátskej kancelárií JUDr.Stopka JUDr.Blendovský s.r.o vo výške 490,12 €.

Mravnosť  je pre človeka v tomto svete úlohou.
Aristoteles  (384-322 do n. letopočtu)


Vyznanie úvodom

Spoločnosť I. TRAN., s. r. o. so sídlom v Turzovke obdŕžala na slávnostnej časti (za účasti predstaviteľov  Vlády SR a NR SR) zhromaždenia delegátov SOPK dňa 22. apríla  2010 “Veľkú cenu SOPK “ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2009.
     
Každé ocenenie, ktoré som obdŕžal v minulosti, prípadne kolektív, ktorý som viedol, vždy som si veľmi vážil. Ocenenie, obdŕžané dňa 22. apríla  2010 si však ja a celý kolektív vážime dvojnásobne.

Združenie miest a obcí Slovenska považuje posledné vyhlásenia niektorých poslancov strany Sloboda a solidarita za útok na dôveryhodnosť samosprávy a odpútanie pozornosti od skutočných problémov štátu a jeho občanov.

Pondelkové vyjadrenia poslancov a spôsob ich prezentovania vyvolal obrovské pobúrenie a pohoršenie v miestnej samospráve. Mestá a obce sa pýtajú, kam až v tejto spoločnosti chceme zájsť s takouto dehonestáciou a populizmom a kde sa zastavíme.

Dehonestujeme samosprávu ako jeden z pilierov fungovania tohto štátu a namiesto prejavu určitej vďačnosti čelíme len účelovým útokom.