Inými očami

Takmer 50.000,- € vyplatilo za jeden kalendárny rok 2010 bývalé vedenie mesta jednej osobe stojacej za dvomi prepojenými spoločnostiami !

Mestské zastupiteľstvo v Čadci na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2011 prerokovalo v rámci svojho programu aj záverečný účet Mesta Čadca za r. 2011.  Hospodárenie predchádzajúceho vedenia mesta vytvorilo celkový deficit (schodok) rozpočtu vo výške - 5 187 260 € ( 156 271 394,76 Sk), keď boli deficitné obe zložky rozpočtu – bežný aj kapitálový. Vyprodukovaný schodok  bol sanovaný (krytý) o.i. aj mimorozpočtovými zdrojmi: 71 % dlhu  úvermi  vo výške  3 689 769 € (111 157 980,90 Sk), čo pocítia občania Čadce zmrazením investícií do rozvojových programov v  r. 2011 (len dokončenie rozostavaných stavieb), skrátením príspevkov a dotácií svojim organizáciám, záujmovým združeniam a nadáciám.

Peter Jilemnícky bol jeden z predstaviteľov socialistického realizmu. Bol ideovou oporou ortodoxných vyznávačov, ktorí si ctili jeho (politické) smerovanie požijúc ideový odkaz J.Fučíka v „kde zajtra už znamená včera“.

Vedecké fundovaná séria článkov v Kysuciach (č.10 - 12/2011) od spisovateľa a  riaditeľa Kysuckého múzea otvorila mnohým oči. Pochopili, že doterajšia oficiálna rétorika komunistickej mašinérie mohla bodovať iba preto, že ľudia boli jednostranne informovaní žijúci v ideovej „nevedomosti“.

Článok od M. Jesenského povedal oveľa viac, ako iba o P.Jilemníckom. Rázne vykročil proti labilnej argumentácii tých, pre ktorých socialisticky realizmus bol jediným východiskom ponímať kultúra ako nenahraditeľnú.

Článok nech je výzvou, aby sme o našej nedávnej histórii premýšľali, či to čo sa nám predkladali bolo správne, či socialisticky realizmus je tou platformou ktorú sme verili iba preto, že nebola iná alternatíva, alebo sme o tom presvedčení?

Preto séria článkov o P.Jilemníckom v Kysuciach nech nám otvorí oči. Posudzujme jeho prítomnosť na Kysuciach aj z inej strany a potom si povedzme, aké skutočné miesto má v histórii Kysúc?  

( Navodenie dobrej nálady na prvý jarný deň)

Nádherné jarní počasí mne  před chvílí zlákalo k tomu,  že jsem po delší době vytáhl kolo  a  jel trochu protáhnout zimou zlenivělé tělo.  Na odchodu jsem si všiml, že se u naší zahrady zastavila třída dětí z mateřské školy.

( Pripomenutie si 142 rokov od vybudovania železnice na Kysuciach)

Pred 142 rokmi bola dolina rieky Kysuca od Budatína po Čadcu a  úsek popri ceste z Čadce po Jablunkovský priesmyk jedným veľkým staveniskom. Mnoho robotníkov z Kysúc, ostatných častí monarchie i zahraničia tu pod vedením  železničných odborníkov   od 18.12.1869 budovalo železnicu. Za takmer neuveriteľnú dobu 12 mesiacov sa v  priebehu roka 1870  vybudovala takmer 40 km dlhá jednokoľajná  ( 2 pásy koľajníc,  medzi  ktorými je rozchod 1435 mm) železničná trať územím Kysúc , ďalších 29 km sa vybudovalo na sliezskom území do Těšína. Budovanie  trate bolo  ukončené ešte pred koncom roka 1870 a 20.12. nastala pre Kysuce historická udalosť – prvýkrát prešiel jej územím  vlak . Bol to skúšobný vlak, ktorý prešiel po novovybudovaných   koľajach.

(Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA)

Podpisom návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch z dielne ministerstva ŽP (MŽP) pripraví minister životného prostredia väčšinu obcí o časť príjmu za zhodnotené suroviny a znemožní tak rozvoj, resp. udržanie separácie komunálnych odpadov v obciach Slovenskej republiky.