Inými očami

V komunálnych voľbách 27.11.2010 najviac hlasov získal Milan Gura, ktorý 27.12.2010 zložil slávnostný sľub a ujal sa výkonu funkcie primátora.

Po komunálnych voľbách najčastejšia otázka priateľov, známych, ale aj ľudí, ktorých osobne nepoznám a ktorí ma občas zastavia na ulici, bola: "Čo bude s Ozvenou Čadce, bude vychádzať naďalej, alebo voľbami sa všetko skončilo?" Týmto si dovolím oficiálne oznámiť všetkým čitateľom a priaznivcom Ozveny Čadce, že občasník bude aj naďalej vychádzať.

"Zima nás zaskočila." Jedna z najčastejších odpovedí, ktoré vyslovujú tí, ktorí majú na starosti správu a údržbu ciest v zimnom období. Tohtoročná zima vo svojej prvej tretine jasne ukázala nielen Slovensku, ale celej Európe, svoju moc.

Bývalé vedenie mesta Čadca zastúpené pánom primátorom Bc. Ing. Jozefom Vraželom uzavrelo dňa 20. 12. 2010 s nemenovanou banskobystrickou obchodnou spoločnosťou zmluvu, ktorej predmetom je verejné obstarávanie na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác pre predmet tohto obstarávania.

Z uvedeného dátumu je zrejmé, že zmluvu uzavrel bývalý pán primátor v čase, keď už boli verejne známe výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010, dokonca v čase krátko pred inauguráciou nového pána primátora Ing. Milana Guru, ktorá sa konala dňa 27. 12. 2010. Z právneho hľadiska je jeho konanie v tejto veci v poriadku.

V sobotu 8. januára 2010 sa konal tradičný Novoročný trojkráľový koncert, na ktorom primátor mesta Milan Gura predniesol posolstvo mestu. Ústrednou myšlienkou jeho vystúpenia bolo

„ ... každému mestu dávajú život občania svojou prácou, svojimi postojmi ...“.

Nech toto posolstvo sa stane myšlienkou roka, aby každý, primátor, poslanci, pracovníci MsÚ, ale aj občania svojou pričinením spoločne naplňovali to čo bolo vyslovené.

Z Toruňa prišla odpoveď na gratuláciu primátora Ing. Milana Guru novozvolenému prezidentovi mesta Toruň Michalovi Zaleski.