Inými očami

Vážený pán primátor,

dovoľujeme si Vás osloviť týmto listom ako volení zástupcovia občanov Mesta Čadca, vo veci súdneho sporu o náhradu škody, vedeného medzi Milošom M. – BISTRO SATELIT a Mestom Čadca. Oslovujeme Vás so zámerom ochrániť záujem mesta v tomto spore, pretože sme nadobudli presvedčenie, že mesto pod Vaším vedením, tento záujem na zreteli nemá a nechráni.

Zároveň Vás oslovujeme ako osoby, ktoré v označenej právnej veci podali podnety na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Prokuratúra z podnetov získala informácie o kauze a podala mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Je nám známe, že konanie pred Najvyšším súdom bolo ukončené s pozitívnym výsledkom pre mesto, zrušením rozsudkov Okresného súdu v Čadci a Krajského súdu v Žiline, v častiach priznávajúcich náhradu škody (29.160.000,- Sk) a trov konania (534.231,- Sk trovy právneho zastúpenia a 200.000,- Sk súdny poplatok), a vrátením veci v rozsahu zrušenia Okresnému súdu v Čadci na ďalšie konanie.

„ FK Čadca by mal v sobotu 20.3. 2010 vstúpiť v Humennom do odvetnej časti II. ligy východ 2009/2010. Ešte v lete klub upozorňoval, že bez jasnej podpory Mesta Čadca môžu vzniknúť vážne problémy s odohraním celého ročníka. Po dohode s predstaviteľmi mesta, a napriek návrhu členov klubu hrať nižšiu súťaž, klub, teda A mužstvo, vstúpilo do republikovej súťaže. Dnes sa však nachádza na pokraji odhlásenia z nej a ak ju predsa len dohrá, nebude to boj o záchranu, ale boj o zotrvanie a dohranie, pretože to zaručí aspoň pôsobenie v III. lige. Ak sa súťaž nedohrá, FK Čadca sa prepadne na základe súťažného poriadku až do IV. ligy !

Poplatok za odpad je jeden z najcitlivejších poplatkov, ktoré mesto vyrubuje obyvateľom. V roku 2009 platenie za komunálny odpad tak drastické, ako to bolo v roku 2008.

O čo ide? V komuniké zo zasadanie mestskej rady  29.1.2010 prednosta MsÚ Ing. J.Husár informoval, že zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2009 sú takmer 60 mil. Sk  (2 mil .€). Podľa prednostu ide o najväčšie zdroje, aké kedy mesto vytvorilo a to v čase hospodárskej krízy.

Mesto v minulom volebnom období v rámci udržiavania čistoty verejných priestranstiev inštalovalo špecializované odpadové koše na psie exkrementy.  Každá novinka si vyžaduje čas, aby sa vžila. Psičkári tento počin mesta privítali pozitívne.

Mesto vyčlenilo nemalú čiastku na montáž špecializovaných kontejnerov. Zdravý rozum káže, aby mesto okrem vysvetľovacej kampane pravidelne vyprázdňovalo plné nádoby.

Pre pozorného obyvateľa, ktorý má záujem o čisté verejné priestranstva neuniklo správanie sa mesta.

Rozpočet je základný schválený dokument pre finančné hospodárenia mesta v roku 2010. Manuál zahŕňa 87 strán popisu, tabuliek, zdôvodnení. Obsahuje celkom 733 položiek ekonomickej klasifikácie, z toho 636 výdajových. Už iba tieto čísla hovoria, že naštudovať rozpočet nie je jednoduché. Navrhnutý rozpočet je miestami neprehľadný. Názvy mnohých položiek sú  všeobecné, z ktorých sa nedá presne identifikovať konkrétny obsah položky. V dôvodovej správe k výdajom v ekonomickej klasifikácii je mnohokrát kumulovaná jedna suma pre viac od seba odlíšených položiek, čím sa dôvodová správa vyhýba presnosti. Celý rozpočet si možné prezrieť na webovej stránke mesta.