Inými očami

Vysvetliť pojem občianska spoločnosť nie je zložité. Každá politologická učebnica obšírnejšie vysvetľuje jej obsah. Ale vysvetliť to jednoducho, to už si vyžaduje mnoho životnej skúsenosti a praxe vo verejnom živote. Z množstva článkov moju pozornosť upútalo vysvetlenie, ktoré napísal senátor Karel Schwarzenberg. Citlivo vníma občana žijúceho v obci/meste a jeho možnosti ovplyvňovať  veci verejné. 

Problémy mesta a ich riešenia nezostávajú bez odozvy iba u obyvateľov mesta. Sú v centre pozornosti aj tých, ktorí v meste prežili časť svojho života. Prichádzajú do mesta, dívajú sa na mesto inou optikou. Preto majú iní pohľad na dianie v meste. Sú nezaťažení mnohými nepochopiteľnými kauzami prameniace z moci, ktorá napomáha k strate súdnosti riadiť mesto. Práve ich optika videnia môže byť pre človeka vážiaceho aj názor iného, cennou reflexiou pre nové poznanie.

Preto nech zverejnený list je prinajmenšom dôvodom sa zamyslieť o nás pre nás. Nie na všetky podnety mám rovnaký názor s pisateľom, možno aj preto, že mám viacej informácii. Jedno však viem. Bez výhrady súhlasím s vyjadrením o miestnej dani za psa na území mesta (aj keď ja by som ináč formuloval slová), že „takáto výška poplatku je drzosť maximálneho rozmeru“, tak ako pisateľ uviedol vo svojom liste.  

Pre svoju vypovedaciu hodnotu článok z 18.4.2009 si dovolím v plnom rozsahu zverejniť s láskavým zvolením správcu webového portálu www.e-kysuce.sk.

Kardinál Miloslav Vlk sa vo svojom  článku zamýšľa nad  víťazným februárom 1948. Nabáda svojich čitteľov jeho osobnej webovej stránky k tomu, aby si uvedomili, jeho hrozivé následky si naša spoločnosť stále v sebe nosí. Nech je podnetom na zamyslenie sa, čo bolo, a čo nám zanechal.


„ Naše společnost opět vzpomíná na „únor 1948“, na jeho důsledky, které přinesly našemu národu nesmírné utrpení a velké škody mravní i materiální. Každoročně se vzpomíná, aby mladá generace, která to nezažila, nezapomněla. Zdá se ale, že to není schopna pochopit. Nevidí totiž zvláště duchovní a hodnotové škody způsobené národu. Tyto škody určitým způsobem ovlivňují také dnešní neblahý duchovní, mravní stav naší společnosti.

Naše revoluce byla příliš sametová. Nemyslím, že jsme měli komunisty, hlavně ty zodpovědné, pověsit. Tomuto zlu se ale bohužel nedostalo ani onoho minimálního morálního odsouzení. A komunisti sami se od něho nikdy nedistancovali a nesou ho dál. Naopak, působí v našem systému skrytě. Nebyla provedena žádná hluboká analýza hodnotových základů zla komunistického systému: nenávisti a lži. Nový režim jsme nezaložili na pravdě, právu, spravedlnosti a duchovních hodnotách ani na pořádných zákonech, které měly naši transformaci řídit a chránit. Naivně se mnozí politici (s komunismem v hlavách) domnívali, že nejprve je důležitý hmotný základ, ekonomická transformace, a to „ostatní“ prý přijde „samo“. Marxistický názor o základně a nadstavbě, způsob myšlení minulé doby, mnohdy zůstává ...

Utrpení všeho druhu tolika lidí, ztráty na životech, které zločinný režim způsobil, jsou nevyčíslitelné. Duchovní škody – ty jsou ovšem naprosto nespočitatelné! Pronásledování, které jsem od komunistů ve svém životě zažil (nebyl jsem vězněn ani týrán, patřím k mladší generaci), jsem díky své víře dokázal zpracovat tak, aby to jako veliká zkušenost posloužilo k mravnímu upevnění mého života a posílilo mou víru. Vím, že bylo mnoho lidí, kteří se tomuto režimu zla stavěli na odpor a dokázali nasazovat i své životy, šířit naději a povzbuzovat v beznaději. Ano, i církev tohle dělala. Je třeba na naše hrdiny nezapomínat ...

Když čtu dnes vzpomínky na naši minulost a různá hodnocení komunistického totalitního období, mrzí mě, že právě ta stránka duchovních škod není dostatečně vyhodnocena. Vím, jak je to těžké, ale ani pokus o to tu není. Komunismus jako systém padl, ale mnoho z něj zůstalo (často neuvědoměle) v hlavách a myšlení postižené generace. Bylo by záslužné, kdyby se při letošním dvacátém výročí pádu systému zla někdo chopil toho úkolu a udělal důkladnou analýzu morálních škod a učinil pokus o návrh revize kultury života naší současnosti, která s sebou vleče těžké dědictví minulosti ...

kardinál Miloslav Vlk


Článok je zverejnený a vychádza s láskavým zvolením webového portálu www.kardinal.cz (25. február 2009)

Vážení spoluobčania,                   

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré primátor stanovil na 13. januára 2009 o 19:00 hodine s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA

V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE

V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI

NA ÚZEMÍ SR

Na mimoriadnom zastupiteľstve sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Konanie neprítomných poslancov sme nechápali, a boli sme z ich konania zaskočení.

Vzhľadom na vyhlásenie stavu núdze neúčasť poslancov považujeme za nezodpovedné vo vzťahu ku svojim voličom. 

Prítomní poslanci (12)                                     Neprítomní poslanci (13)

Jozef Beleš,                                                  RNDr. Anna Belousovová,

MUDr. Silvester Drexler,                                  Mgr. Marián Fúrik,

Ing. Peter Glasnák,                                        PhDr. Pavol Holeštiak,

Ing. Milan Gura,                                             Mgr. Rastislav Kaličák,

Ing. Štefan Holeščák,                                     MUDr. Jozef Kanaba,

Ing. Vladimír Hruška                                        Ing. Ján Klučka,

Mgr. Danka Jašurková,                                    Oľga Kostková,      

Mgr. Martin Klimek,                                        Ing. Peter Krkoška,

MUDr. Anna Korduliaková,                               JUDr. Ján Macura,

MUDr. Ján Kožák,                                          MUDr. Jozef Marec,

Ing. František Privára,                                    Pavol Štrba,

Mgr. Tomáš Urbaník,                                      Mgr. Viera Strýčková,

                                                                 PaeDr. Jaroslav Velička

Treba si uvedomiť, že aj naši obyvatelia sú závislí od dodávok plynu. Na mimoriadnom zastupiteľstve sme chceli hľadať riešenie, ktoré by v prípade nedostatku energii (plyn, elektrina) zmiernilo negatívne dopady na občanov. Jediným cieľom na mimoriadnom zasadaní zastupiteľstva bolo vypracovanie krízovej smernice, ktorej zásady sme mali pripravené.

Vychádzali sme z poznatku, že verejnosť je znepokojená mlčaním vedenia mesta v tejto závažnej situácii. Chceli sme na rokovaní zastupiteľstva navrhnúť riešenia, ktoré môžu negatívnym následkom predísť, alebo ich zmierniť. Zároveň sme chceli primátora vyzvať, aby oboznámil poslanecky zbor s krokmi, ktoré previedol v čase stavu núdze. Takto sme chceli vyvrátiť rôzne šumy, ktoré boli negatívne smerované práve proti primátorovi. 

Chceme byť naďalej vo svojom výkone mandátu poslanca čitateľní, a svojou prácou sa nespreneveriť mandátu, ktorí sme dostali od vás voličov vo voľbách.

S úctou

 

Čadca 14. januára 2009                                    Ing. Milan Gura

                                                                    za poslancov

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon A č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami žiadajú primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva na 13. januára 2009 s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI NA ÚZEMÍ SR

Výzvu na zvolanie podpísali  (10 poslancov)

Ing. Milan Gura – autor výzvy na zvolanie M-MZ

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Štefan Holeščák, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, Ing. František Privara, Mgr. Tomáš Urbaník

 

Pre lepšie poznanie a pochopenie, kto je Juraj Mesík, dovolím si zverejniť jeho životopis, tak ako je dostupný bežne na internete. Potom možno jeho hodnotenie môže byť aj diametrálne odlišné od zaužívaného mediálneho stereotypu jeho prezentácie. Možno aj niekomu sa „otvoria“ oči ...a mnohé jeho prezentované myšlienky budú jasnejšie a transparentnejšie v súvislostiach.