Úvahy

Trpezlivosť je reťaz lásky, ktorá „drží na uzde“ všetky zmeny. Svätá Katarína Sienská v Dialógoch s Božou prozreteľnosťou píše (slovami samého Pána):

Skrátené legislatívne konanie v NR SR je výnimočné a je možné ho použiť, ak môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv a základných slobôd, k ohrozeniu bezpečnosti, ak štátu hrozia značné hospodárske škody alebo ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti OSN o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty OSN vyžaduje neodkladné prijatie zákona.

Kto ukradne zo štátnej kasy viac ako je cena jedného metra špagátu, tak ten bude na tomto špagáte obesený

(Peter Veľký 1672-1725)

Srdce urobí vždy čiaru cez rozpočet rozumu (F.de La Rochefoucauld


Štátny rozpočet (ŠR) známy aj ako štátna pokladnica je bilancia príjmov a výdavkov štátu vyjadrujúca peňažné vzťahy spojené s plnením funkcií štátu. ŠR je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. ŠR schvaľuje NR SR zákonom o štátnom rozpočte.

Politika stále viac preniká do športu. Nech posledné udalosti dajú podnet premýšľať, čo je správne.

Samospráva miest a obcí vznikla v septembri 1990 zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zákon definuje obec ako samostatný samosprávny územný celok SR združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Významným počinom zákona bolo, že uklada obci povinnosti alebo zasahovať  do jej oprávnení možno len zákonom. Na tu dobu to bol jeden z prvých revolučných legislatívnych počin vtedajšej vlády, kde práve obce mali byť vzorom, že moc rozhodovať, ma ísť na najnižšiu úroveň riadenia.  „Duel“ medzi štátom a samosprávou nebol od počiatku vždy idylicky.