Úvahy

( úvaha o nevyužitej šanci mesta k Mesiacu úcty k starším )

Dávam si otázku, či slová primátora  „ .. že Mesto Čadca sa snaží každý deň pomôcť seniorom, pretože ich názory a pohľady na život  a rozvoj mesta sú dôležité a nenahraditeľné ...“ sú práve v Mesiaci úcty k starším frázou, alebo dôkazom, že nádej a realita v meste žijú v symbióze a vyslovené slová sú úprimné, a nie účelové?

(K pamiatke zosnulých 2009)
 Je taká chvíľa.
Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako utajený prameň
A rozlieva sa do dní . . .

Na začiatku novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Zapálime sviečku na hrobe svojich nabližších, pomodlíme sa za ich duše, postojíme v tichej spomienke na nich, zároveň sa zamyslíme nad naším životom, ako my nesieme ďalej ich posolstvo života. Práve to ma napadlo, keď som sa zamýšlal nad slovami, ktoré by som napísal práve pri spomienke na tento deň – Pamiatke zosnulých, deň radosti, deń smútku, deň zamyslenia.

Nech neobvyklosť článku je ešte väčšmi výzvou si uvedomiť, ako jeden druhého potrebujeme, aby konal dobro, aby sme si navzájom vychádzali v ústrety. Článok vychádza s láskavým zvolením redakcie Turčianske noviny č. 47, s. 6, 25.11.2008.

( zamyslenie sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším)

Ľudové rozprávky patria k najstarším a najrozšírenejším formám ústnej slovesnosti. Kto by nepoznal Andersenové, Grimové alebo Dobšinského rozprávky. Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života. Hrdinovia prekonajú útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov, ... .

Preto práve v Mesiaci úcty k starším si pripomeňme hĺbku myšlienky O troch grošoch, ktorá je stále aktuálna svojim mravným étosom.  

Mesto okrem prílohy Čadčan v regionálnej tlači, zatiaľ nevýraznej Mestskej televízie distribuje občasník „Naša Čadca“, kde okrem ďakovných ód sa čitateľ podstatného nič nedozvie. A práve tento občasník by mal byť do slova „pravou“ rukou mesta v priamej, rýchlej a efektívnej informovanosti o výzvach, nariadeniach, ktoré musí cielená osoba splniť, lebo ináč jej hrozí pokuta.

Počas prípravy na moderovanie relácie Hodina s ... v Kysuckej TV v stredu 30.9.2009 som si pripomínal čínske príslovie, že existuje moja pravda, tvoja pravda, a pravda ...

Práve preto relácia bola verejnosťou očakávaná s veľkým, záujmom. Ak by sa merala sledovanosť, som presvedčený, že prekoná všetky regionálne rekordy. Hosťom relácie bol bývalý primátor mesta Ing. Jozef Pohančeník.

Na zasadaní zastupiteľstva 29. apríla 2009 pri prerokovaní Správy o hospodárení ZZO a.s. a transformácii FK Čadca do ZZO a.s. za rok 2008 sa konštatovalo, že hospodárenie spoločnosti za rok 2008 je stratové.

Pre objasnenie vyprodukovanej straty uvádzam čísla, ktoré majú svoju vypovedaciu hodnotu. Nech si každý sám pre seba urobí svoj názor, ako sa hospodárilo za predchádzajúceho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Pohančeník – za spoločnosť M.Poláček) a terajšieho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Vražel – za spoločnosť V.Malík).
 
Pozitíva hospodárenia

·       bývalé vedenie odovzdalo novému vedeniu ZZO a.s. na čele s Vladimírom Malíkom finančné zdroje na účte vo výške cca 99 582 € (3 000 000,- Sk)
·       bývalé vedenie bolo v podnikaní finančne zaťažená, splácaním úveru za parkovací systém, vo výške cca 3 319 € (100 000,- Sk) mesačne t.j. 39 832 € (1 200 000 Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie keby nesplácalo parkovací systém v meste, spoločnosť by športovým klubom vyplatila o uvedenú sumu viac t.j. cca 49 790 € (1 500 000,- Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie podporilo športové kluby v meste na ich športovú činnosť sumou od 6 63í € do 13 27á € (200 do 400 tisíc Sk)

Negatíva hospodárenia

·       nové vedenie zvýšilo nárast  výdajov za mzdy v spoločnosti sa zvýšil o cca 33.191 € (1 000 000,- Sk) za rok !!!
·       nové vedenie spoločnosti by mala ročne tvoriť zisk okolo 49 790 € (1 500 000,- Sk), namiesto toho však vytvára stratu !!!

Čísla napovedajú, že vedenie ZZO a.s. začalo ambiciózne svoje úradovanie v roku 2008 na úkor „budúcnosti“.