Aktuality

 (Peter Glasnák, 6.11.2005)

Prvá január 2006 sa blíži krokmi, ktorý nedáva spať minimálne vedeniam nemocníc, ktoré sú pod správou VUC – iek. Podľa zákona od 1.1.2006 budú všetky nemocnice zaradené zo zákona pod exekúciu. Štát znova dokázal svoju nadradenosť, ako aj svoj nezáujem riešiť problémy tých druhých, občanov tohto štátu. Štát svojou fiškálnou decentralizáciou pod diplomatickou rétorikou robí všetko preto, aby priblížil vládu bližšie tam, kde ľudia vedia najlepšie čo potrebujú, ale opak je pravdou. Znova reči, reči, reči .... psi brechajú a karavána ide ďalej. Preložené do reči mlčiacej slušnej väčšiny, nie je to nič iné, ako kompetencie áno, ale peniaze NIE a k už peniaze, tak peniaze občanov. Lebo čo je vlastne reforma v zdravotníctve? Väčšia záťaž na domáce rozpočty.

  1) Otvorenie, scválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice.
2) Úprava rozpočtu na rok 2005 (P: Ing.Ján Husár)
3) Mestský operačný plán zimnej údržby na obdobie 2005/2006 (P: Ing.F.Gonščák)
4) VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vznikne na území mesta (P: Ing. Ľ.Vojár)
5) Odsúhlasenie spoločného separovaného zberu s obcami Svrčinovec – Čierne – Skalité (P: Ing. Ľ.Vojár)
6) Žiadosť o zníženie ceny bytov v bl.208 na ul.Hurbanovej a úprava VZN o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (P: Ing.Jaroslav Hacek)
7) Správa o plnení uznesení MZ za 1.polrok 2005 (P: A.Zbojanová)
8) Informatívna správa o plnení úloh vo výchovno – vzdelávacom procese na školách a školských zariadeniach v šk.roku 2004/2005 (P: Mgr.J.Polák)
9) Voľba prisediacich na Krajskom súde v Žiline pre funkčné obdobie 2005-2009 (P: J.Halvoník)
10) Odpredaj vodovodu v osade u Huľany (P: Ing.F.Ščury)
11) Kúpa a predaj pozemkov (P: Ing.J.Kubanka)
12) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mestA (P: Ing.M.Goreková)
a) budova ZŠ + výmeníkova stanica súp.č.2667 na Mierovej ul
b) rekreačno – ubytovacie zariadenie s.č.873 (údolna stanica sankárskej dráhy)
13) Informatívna správa o príprave volieb do samoprávných krajov dňa 26.11.2005 (P: Ing. M.Goreková)
14) Vysporiadanie inventarizačných rozdielov za rok 2004 (P: A.Kozoň)
15) Diskusia, interpelácie, rôzne
16) Záver

 ...... Ako sa rušia školy v Čadci

(Peter Glasnák, Kysuce č.10/9.3.2005)
Vedenie mesta predložilo poslancom Mestského zastupiteľstva návrh zrušiť na území mesta základné školy Milošová u Prívary, ZŠ na Hlinkovej ulici a ZŠ a MŠ na Horelici. Zasadanie Mestského zastupiteľstva (MZ) vo štvrtok 23.februára ale aj mimoriadne 3.marca bolo zvlášť búrlivé práve pri prejednaní tohto citlivého bodu.

(Peter Glasnák, október 2004)

V jednom nočnom dialógu ste ako ústredný riaditeľ SRo jasne a zrozumiteľne vysvetlili dôvody prečo SRo prechádza na vysielania na VKV. Pre mňa ako poslucháča a platiteľa koncesionárskych poplatkov to bola informácia, ktorú som vzal na vedomie Zároveň som si položil otázku, aký dopad bude na bežného koncesionára pri prechode staníc SRo zo stredných vln na VKV? Zdôrazňujem, že nemám námietky na zmenu frekvencii SRo z dôvodu znižovania nákladov, ani nenamietam proti prípadnému zvyšovaniu koncesionárskeho poplatku. Ten v vnímam ako prostriedok na zabezpečenie verejnoprávneho charakteru vysielania SRo, ako protiváhu komercii súkromných médií

(... alebo ako politici prichádzajú a odchádzajú, ale činy zostávajú )

Slávnostné otvorenie malého obchvatu (29.10.2004) mesta sa nieslo v znamení dobre vykonanej práce. Veď prečo nie, obchvat sa dal do užívania, verejný činitelia na okamih svojho politického žitia nemusia báť nevôle svojich "spoluobčanov". Ale to je asi všetko pozitívne. A vlastne ešte prehnuté stoly dobrôt a "veľké" slova chvály v intenciách, "ja tebe a ty mne" nedali šance na úvahy zaoberať sa hrozivým pomyslením, že obchvat mal byť funkčný už 2 roky!!!! Preto by bolo na mieste, a v slušnej spoločnosti sa to nosí, aby zodpovední za meškanie sa ospravedlnili.