Úvahy

Nájomná zmluva na parkovné plochy za bývalou Devín bankou podpísaná vtedajším zastupujúcim primátorom na 30 rokov je pre mesto nevýhodná. Ak Okresný súd potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy v častiach priznávajúcich  náhradu škody a trov z konania právnemu zástupcovi, ten istý súd o pár mesiacov neskôr rozhodol, že žalobcovi a zároveň prenajímateľovi parkoviska prináleží náhrada škody spôsobená neplatnosťou nájomnej zmluvy.

Jeden súd a dve rozhodnutia. Už iba to potvrdzuje, že mesto malo pri výbere právneho zástupcu postupovať zodpovednejšie.

(Úvaha o konferencii o cestovnom ruchu, Čadca 25.3.2010)

Konferencia sa konala tesne po schválení  zákona o podpore cestovného ruchu (CR), čím obohatila rokovanie o nové podnety (zk.č.91/2010 Z.z.).

Zákon dúfajme, že je pre Slovensko prelomový. Vytvára právne podmienky pre spoluprácu na úrovni regiónov.

(Úvaha o udeľovaní ocenení OSOBNOSŤ KYSÚC 2010, sobota 6.2.2010)

Každoročne verejnosťou v meste je očakávaná udalosť roka, slávnostné oceňovanie OSOBNOSŤ KYSÚC. Od svojho počiatku od roku 1998 ju organizuje Kysucká kultúrna nadácia (KKN) a bolo súčasťou Novoročnom Trojkráľovom koncerte s prívlastkami primátorsky alebo koncert roka.  Zdôrazňujem, že bolo, ale už nie !!!

(úvaha ako si mesto samo sebe škodí svojou antireklamou)

Začiatok roku 2010 zastihol mesto v znamení „ťažkej“ informačnej ofenzívy proti tým, ktorí sa „mýlia“ a nezdieľajú rovnaké názory ako vedenie mesta. Čadčan obmieňajúce sa čo týždeň ako príloha oboch regionálnych novín, občasník Naša Čadca, Mestská televízia a webová stránka mesta sú hlavné informačné zdroje mesta.

Aby tomu nebolo dosť, vedenie mesta za účelom vytvoriť protiváhu OZVENE ČADCE nasadilo ťažký kaliber. Celostránkovú pravdepodobne platenú inzerciu v Kysuckom ECHU (celá inzertná strana stojí 820 €). Počin s Echom má jedno pozitívum. Vypovedá o nervozite vo vedení mesta, ktorá pramení z rozhodnutí, ktoré boli prijaté v tomto volebnom období. Najmarkantnejšie sa to prejavilo po rozhodnutí Najvyššieho súdu na mimoriadne dovolanie v 30 miliónovej kauze, ktoré museli podať poslanci, pretože primátor bol v tejto veci nečinný.

(úvaha o havarijnej situácie s dodávkou tepla a teplej vody na sídlisku Kýčerka)

Každá havária je krízová, ak dopady sú na nevinných, ako to bolo s obmedzením dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v čase najväčších mrazov v závere januára 2010. Práve tí, ktorí sú v tom nevinne, najviac trpia. Zvlášť tam kde sú malé deti a starší ľudia.

Pochopiť, čo sa odohrávalo počas výpadku, možno  porovnávať s minuloročnou plynovou krízou. V takýchto prípadoch mesto nie že môže, ale musí byť iniciátorom všetkých aktivít, ktoré smerujú k jedinému cieľu, chrániť a minimalizovať dopady na obyvateľov. Vtedy opozícia nechcela nič viac nič menej len napomôcť zjednotiť sa pri riešení situácie, keď na Slovensku bol vyhlásený stav núdze.

V minulom roku primátor nezvládal situáciu, nebolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo iba preto, že ho navrhla zvolať opozícia. V tomto roku bolo badať, že je učenlivým žiakom a mesto začalo aktívne.  Zdalo sa, že nenastanú žiadne negatívne turbulencie, ale mýlil som sa.  

( Úvaha o 12. januári 2007, kedy bola pošliapaná slušnosť )

Keď ideš po schodoch hore,
všímaj si ľudí, ktorí stoja okolo,
aby raz, keď pôjdeš dole,
si sa im mohol pozrieť priamo do očí.


Každé vládnutie má svoje zákonitosti, ktoré sú podmienené osobnosťou toho, ktorý má moc. Práve moc, narábanie s ňou, jej zvládnutie a využívanie v prospech dobra charakterizuje vládnutie.

V meste zásadnou výpoveďou, aký bude štýl práce s mocou bol piatok 12.januára 2007. Na zasadaní zastupiteľstva prebehla voľba mestskej rady, komisii zastupiteľstva a delegovanie do školských rád. Pri voľbe boli pošliapané elementárne zásady slušnosti. Spôsob ako prebehla voľby sa dá nazvať „Dňom meča“, kedy noblesná arogancia pošliapala možnosť nádeje spolupráce.

A výsledok? Mestská rada nezodpovedá výsledkom volieb. Na miesto troch miest v Mestskej rade iba jediný opozičný poslanec Ing.M.Gura, ktorý po čase na návrh poslanca JUDr.J.Macura bol z nej „vyhodený“ a tým rada sa stalo „jednofarebná“.